Cymorth Sefydliadol a Gwybodaeth Arweiniad

Cefnogaeth ac arweiniad i’ch corff

Mae gweithredu gwirfoddol a chymunedol yn ymwneud â chreu cymunedau gweithgar a chynaliadwy a sicrhau bod gan eich cymuned lais. Oes gan eich cymuned neu gorff syniad ar gyfer prosiect ond nid yw’n siŵr beth i’w wneud nesaf?

Mae cymorth ac arweiniad ar gael AM DDIM gan CGGC a gall eich helpu chi a’ch cymuned i ddatblygu’r syniadau hyn ar gyfer prosiectau newydd drwy wneud y canlynol -

 • Cynghori ynghylch y broses o greu grŵp newydd gyda’r holl anghenion sy’n gysylltiedig â phwyllgor newydd

 • Creu cyfansoddiad/dogfen lywodraethol ar gyfer grŵp newydd neu fwrw golwg dros un sydd eisoes yn bodoli

 • Cofrestru fel elusen, os yn briodol

 • Trafod eich syniad a dechrau ei ddatblygu er mwyn paratoi ar gyfer ceisiadau grant os oes angen

 • Trafod y polisïau a allai fod o ddiddordeb i’ch grŵp eu mabwysiadu e.e. polisi Iaith Gymraeg neu bolisi Cyfle Cyfartal

 • Cynnig cefnogaeth gyffredinol wrth i chi symud ymlaen a throi syniad yn brosiect go iawn

Gallwn hefyd helpu gyda’r canlynol:

 • Cael mynediad at gyfleoedd hyfforddi lleol a chost isel

 • Recriwtio gwirfoddolwyr i ddatblygu eich syniad

 • Darparu ffynonellau gwybodaeth

 • Sicrhau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo eich grŵp

Mae sgwrs bob amser yn helpu i esbonio pethau, felly cofiwch gysylltu a gallwn ddechrau arni gyda’n gilydd!

Dylech hefyd ystyried ymaelodi fel corff. Chi fydd y cyntaf i gael ein cylchgronau a’n cylchlythyrau e-bost. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Cliciwch yma i gael mynediad at adnoddau Hwb Gwybodaeth newydd TSSW. Byddwn yn diweddaru'r dolenni isod i'r adnoddau newydd

Taflenni Gwybodaeth TSSW:

 

 

Dechrau arni

Y camau cyntaf – o syniadau i weithredu

Cynnwys y gymuned

Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth

Cynllunio eich gwaith

Dewis strwythurau cyfreithiol

Statws elusennol

Lle i fynd am gymorth

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Sefydliadau Elusennol Corfforedig

Rheoli eich sefydliad

Datblygu cynllun strategol

Y cynllun busnes

Cyfarfodydd effeithiol

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Effeithiol

Ansawdd

Monitro a gwerthuso

Rheoli risg

Iechyd a Diogelwch

Cyfle cyfartal

Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol

Yswiriant

Diogelu Data a GDPR

Gweithredu Cymunedol i taclo Newid Hinsawdd

Ble i gael cymorth ac arweiniad i weithredu ar newid yn yr hinsawdd 

Defnyddio hyfforddwyr ac ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain

Polisi Amgylcheddol

Systemau Rheoli Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Effaith a mesur effaith

Polisi Gwerth Cymdeithasol

Gweithio gydag eraill

Adeiladu consensws

Dulliau cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned

Partneriaeth

Compactau

Gofal cwsmeriaid

Rhwydweithiau

Comisiynu

Contractau

Rhwydweithiau Datblygiad Rhyngwladol Cymru

Rhwymedïau cyfraith gyhoeddusherio penderfyniadau cyrff cyhoeddus

Gwirfoddolwyr

Meddwl am wirfoddoli

Datblygu strategaeth gwirfoddolwyr

Creu polisi gwirfoddoli

Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr

Denu gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn gwirfoddoli

Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i wirfoddolwyr

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Asesiadau risg – gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwirfoddolwyr a'r gyfraith

Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles

Treuliau gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr

Cefnogi gwirfoddolwyr anodd eu lleoli

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc

Deall iechyd meddwl a gwirfoddol

Gyrwyr Gwirfoddol

Gwerth economaidd cyfraniad gwirfoddolwyr

Gwirfoddoli a chymorth cyflogwr

Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru?

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr ac yswiriant

Cynnwys gwirfoddolwyr o dramor

Iaith gwirfoddoli - termau cyffredin

Rheoli pryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr

Hyrwyddo’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Croesawu gwirfoddolwyr sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid 

Gofalwyr a gwirfoddoli

Cefnogi Gwirfoddolwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Ymddiriedolwyr a llywodraethu

Egwyddorion llywodraethu

Dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr

Y corff llywodraethu a swyddogion anrhydeddus

Recriwtio,dethol a sefydlu

Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

Gweithio gyda’r Prif Swyddog

Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau corff llywodraethu

Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr 

Dirwyn i ben - y camau ac opsiynau eraill

Cofrestr o Bobl â Rheolaeth Arwyddocaol

Cyflogi a rheoli pobl

Gweithio yn y sector gwirfoddol

Cyflogi staff am y tro cyntaf

Llunio manyleb swydd

Hysbysebu eich swydd

Dewis eich ymgeisydd

Cynhyrchu datganiad ysgrifenedig

Sefydlu, hyfforddi a datblygu

Arolygu a gwerthuso

Cwynion

Aflonyddu yn y gwaith

Polisi diswyddo

Polisi iechyd a diogelwch

Polisi salwch

Polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd

Polisi mamolaeth

Polisi tadolaeth

Polisi mabwysiadu

Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg

Polisi cyfle cyfartal

Polisi cyhuddo(Whistleblowing)

Polisi ymddeol

Polisi disgyblaeth

Dod o hyd i arian a'i gael

Datblygu strategaeth codi arian

Grantiau – addas ar gyfer ariannu

Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu

Benthyciadau

Codi arian - digwyddiadau

Codi arian - cymynroddion

Codi arian - rhoddion

Cyflwyniad i gaffael

Cyflwyniad i dendro

Datblygu tendr llwyddiannus

Costio eich tendr

Masnachu

Rhoi (ffynonellau arian gan noddwyr)

Dulliau o roi arian sy’n effeithiol o ran treth

Codi arian trwy'r gyflogres

Consortia rhoi o'r gyflogres

Cyflwyniad i Gymorth Rhodd

Hyrwyddo Cymorth Rhodd

Cadw Cofnodion Cymorth Rhodd

Cwestiynnau cyffredin Cymorth Rhodd

Ariannu corfforaethol

Timau Ewropeaidd Arbenigol

Cydweithio i godi incwm

Buddsoddi Cymunedol

Rheoli arian

Sefydlu system ariannol

Sefydlu cyllideb

Adennill y gost lawn

Monitro gwariant a chyllideb

Rheolaeth gyllidol

Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Treth ar Werth

Cyflogres

Polisi cronfeydd wrth gefn

Pensiynau

Osgoi twyll

Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da

Sut y dylid buddsoddi cronfeydd wrth gefn

Sut i ysgrifennu polisi buddsoddi da

Asedau

Adeiladau

Rhedeg adeiladau

Tir

Technoleg Gwybodaeth

Cerbydau

Eiddo deallusol

Hyrwyddo a marchnata

Cynllun cyfathrebu a marchnata

Creu defnyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd effeithiol

Paratoi cylchlythyrau

Gweithio gyda’r cyfryngau

Datganiadau i’r wasg effeithiol

Yr adroddiad blynyddol

Datblygu a chynnal gwefan

Fformatau ac ieithoedd hygyrch

Cyfryngau Newydd a Chymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol

Ymgyrchu a dylanwadu

Pwy sy’n fy nghynrychioli i?

Cyflwyniad i ddatganoli Cymreig a Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

Cyflwyniad i fusnes a phwyllgorau’r Cynulliad

Creu Deddfwriaeth

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Deisebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Ffeithiau sylfaenol a Rhestr Termau

Gwybodaeth llywodraeth leol

Cynllunio Ymgyrch

Technegau ymgyrchu a lobio

Cynlluniau a Strategaethau Awdurdod Lleol

Swyddogaeth craffu llywodraeth leol

Cynghorau Tref a Chymuned

Newid hinsawdd

Cyflwyno newid hinsawdd

Pam fod materion newid hinsawdd yn bwysig i'r trydydd sector

Newid hinsawdd fel rhan o ddatblygu cynaliadwy

Newid Hinsawdd cyfiawnder cymdeithasol - grwpiau bregus

Newid hinsawdd a chyfiawnder amgylcheddol

Newid hinsawdd ac ynni

Newid hinsawdd a thai

Newid hinsawdd a bywoliaethau

Newid hinsawdd ac iechyd

Newid hinsawdd a thrafnidiaeth

Lleihau ôl-troed carbon eich mudiad neu grŵp

Gweithredu ar lefel gymunedol leol ar newid hinsawdd

Darpariaeth Gwasanaeth Dwyieithog

Gall eich sefydliad elwa o weithio’n ddwyieithog: Hybu cydraddoldeb a chael eich adnabod fel esiampl arfer da Cynyddu eich proffil cyhoeddus Ehangu cefnogaeth ariannol ac ymarferol i’ch gwaith Cryfhau eich apêl i wirfoddolwyr a staff dwyiethog Cynnig gwasanaethau a gweithgareddau mwy effeithiol...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397