Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Clocaenog

Beth yw Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog?

Mae Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn brosiect fferm wynt ar y tir ac yn berchen i RWE. Fe'i hadeiladwyd ar dir a brydlesir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Mae gan y prosiect 96MW, ger Dinbych 27 tyrbin gwynt yn y goedwig sydd hefo’r capasiti i gynhyrchu trydan i oddeutu 63,800 o dai yn y DU yn flynyddol1.

Fel rhan o’r prosiect mi fydd buddsoddiad o £19miliwn dros gyfnod o 25 mlynedd I ardaloedd sydd o fewn yr ardal budd o fewn siroedd Conwy a Dinbych.

Lansiwyd y cynllun yn Hydref 2020 ac mae’n cael ei reoli’n annibynnol gan CGGC. Asesir ceisiadau’r gronfa gan banel lleol yn chwarterol. Mae’r panel yn cynnwys cynrychiolwyr cymunedol o’r ddwy sir ac arbenigwyr annibynnol.                                        

1 Mae ynni y rhagwelir y bydd yn cael ei gynhyrchu yn deillio o gyflymder gwynt a gaiff ei fonitro yn yr ardal leol ac ynhgyd â data tywydd hanesyddol gan ddefnyddio modelau meteoroleg gyda data a gafwyd o systemau mesur lloeren, ar yr arwyneb ac a gludir mewn awyren. Mae'r cyfrifiadau'n seiliedig ar gapasiti wedi'i osod o 96MW. Mae cartrefi cyfatebol a gyflenwir yn seiliedig ar ddefnydd blynyddol o drydan fesul cartref o 4100 kWh. Cefnogir y ffigur hwn gan ddata diweddar ar ddefnyddio trydan domestig sydd ar gael gan The Digest of UK Energy Statistics a ffigurau aelwydydd gan Awdurdod Ystadegau Gwladol y DU.

Agoriad Swyddogol Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Canllawiau Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Ffurflen gais prosiect dros £10,000

Ffurflen gais prosiectau o dan £10,000

Cwestiynnau Cyffredin

Manylion Aelodau'r Panel

Cylch Gorchwyl

Ardal Budd

ClocaenogCF - Trydar

ClocaenogCF - Facebook

Am ragor o wybodaeth am y gronfa cysylltwch: 

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01492 523855

Newyddlen Haf 2020

Newyddlen cronfa ymateb i COVID19 Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Newyddlen Haf 

Chwefror 2021 Cylchlythyr

Clocaenog Newsletter w

Cronfa Adfer Covid-19 Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

 

Canllawiau

 

map

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397