Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Clocaenog
Gweinyddwr Clocaenog Cronfa Penodi Fferm Wynt Coedwig

 STA02 clocaenog forest onshore wind farm

Dan i'n yn falch iawn o gyhoeddi bod Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) wedi cael ei benodi fel gweinyddwr y gronfa. Mae hwn yn gam nesaf cyffrous wrth gyflawni'r gronfa a fydd yn buddsoddi £786,000 y flwyddyn mewn cymunedau cyfagos yn ystod cyfnod y prosiect.

Cronfa Gymunedol Clocaenog Ymateb i Covid 19

CLOC CYM FINAL

Canllawiau

Mae CGGC yn elusen leol sydd gan brofiad helaeth o greu grantiau, a llwyddiant blaenorol o gefnogi cymunedau lleol. Tasg gyntaf CGGC fydd recriwtio panel o wirfoddolwyr, sef cynrychiolwyr lleol a fydd yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio fersiwn terfynol strwythur a meini prawf y gronfa, yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau am gyllid a llunio dyfodol y gronfa. Byddai innogy yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym mhanel y gronfa i ystyried gwneud cais.

Dan i'n yn chwilio am bobl o bob math o gefndiroedd ac sydd gan amrywiaeth o brofiad, sy’n rhannu eu hangerdd a’u brwdfrydedd i sicrhau bod y gronfa gyffrous hon yn cael cymaint o effaith â phosib, ac i adeiladu etifeddiaeth tymor hir ar gyfer yr ardal.

Rydyn ni’n hapus dros ben gyda’r ceisiadau sydd wedi’u derbyn ar gyfer aelodau’r Panel a swydd y Rheolwr, a byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr cyn gynted â phosib

Am fwy o wybodaeth darllenwch y Cwestiynau Cyffredin yma

neu cysylltwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 534091

Diwygio’r Ardal a Fydd yn Elwa o'r Gronfa

Diwygio’r Ardal a Fydd yn Elwa o'r GronfaYn innogy, rydym yn ymfalchïo yn ein dull hyblyg o gyflawni ein cronfeydd fferm wynt, ac nid yw Cronfa Buddsoddi Cymunedol Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn eithriad. Yn ystod cam ymgynghori’r prosiect hwn, rydym wedi gwrando ar farn dros 500 o bobl, ac rydym yn defnyddio'r adborth hwn i lunio ac i strwythuro'r gronfa.Rydym wedi cael adborth ychwanegol sylweddol ynglŷn â'r ardal a fydd yn elwa o'r gronfa ers ei chyhoeddi'r llynedd. Yn dilyn ystyriaeth ofalus, rydym wedi dewis ehangu’r ffiniau ar gyfer y gronfa ar ochr Sir Ddinbych y fferm wynt (mae’r ardal a fydd yn elwa, sydd wedi’i diweddaru, i'w gweld yn atodiad yr e-bost hwn). Nid yw hyn yn effeithio ar barth blaenoriaeth 1 sy’n aros yr un fath, nag ar yr egwyddor na fydd unrhyw brosiect cadarn yn y parth hwnnw’n colli allan i’r ardal ehangach.

 

Map of Areas Of Benefit

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397