Newyddion Cyllido

Ydych chi’n chwilio am gyllid? Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Mae gan CGGC borth cyllid y gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i arian ar gyfer eich prosiect nesaf. Mae cofrestru yn cymryd llai na munud ac wedyn bydd gennych chi fynediad ar unwaith i wybodaeth am filoedd o gyfleoedd ariannu lleol, rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd – i gyd yn rhad ac am ddim!

Gallwn hefyd eich helpu i wneud cais am arian a sicrhau bod eich mudiad a’i bolisïau yn ‘addas ar gyfer ariannu’. Cysylltwch â gMae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am fwy o wybodaeth.

Gallwch gael gafael ar y taflenni gwybodaeth ‘Dod o hyd i arian a’i gael’ isod i gael mwy o wybodaeth am ddatblygu strategaeth codi arian, gwneud ceisiadau i gyrff ariannu a chyllid penodol ar gyfer prosiectau.

Cliciwch yma i gael mynediad at adnoddau Hwb Gwybodaeth newydd TSSW. Byddwn yn diweddaru'r dolenni isod i'r adnoddau newydd

Cronfa Pwysau'r Gaeaf

Bydd Cronfa Grant Pwysau’r Gaeaf yn ceisio mynd ati’n uniongyrchol i gyllido gweithgarwch lleol sy’n gallu helpu i leihau pwysau, creu mwy o gapasiti/gweithgarwch neu ehangu gweithgarwch cyfredol pan fydd cronfeydd eraill yn dod i ben.

CGGC

Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy ac Ardordir Gogledd Orllewin Cymru Gweinyddir Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy a Gogledd Orllewin Cymru gan CGGC ar ran Creu Menter a Thrafnidiaeth Cymru.

Mae grantiau o hyd at £250.00 ar gael i gefnogi grwpiau Trydydd Sector o fewn radiws o 5 milltir / 8km i orsaf ar Reilffordd Dyffryn Conwy neu Ogledd Orllewin Cymru.

Lansio'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r prosbectws ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol. O dan y gronfa, bydd grantiau cyfalaf cyfatebol o hyd at £250,000 ar gael i gefnogi sefydliadau cymunedol i brynu a diogelu asedau lleol sydd mewn perygl o gael eu colli heb ymyrraeth gymunedol. Mewn achosion eithriadol, bydd hyd at £1 miliwn o grantiau cyfalaf cyfatebol ar gael ar gyfer rhai cyfleusterau chwaraeon.  

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Rhaglen Grant 'Meddwl Ymlaen'

Mae Meddwl Ymlaen yn rhaglen grant gwerth £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

CGGC

Cynllun Grantiau Bach CGI y Trydydd Sector 

Gwelwch fanylion am Gynllun Grantiau Bach Trydydd Sector CGI - elfen Pobl Hŷn a Gofalwyr - sy'n cael ei reoli gan CVSC.

 

CGGC

Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

Bydd Cyllido Cymru yn cynorthwyo i gysylltu elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’r cyllid sydd ei angen arnynt.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397