Newyddion Cyllido

Ydych chi’n chwilio am gyllid? Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Mae gan CGGC borth cyllid y gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i arian ar gyfer eich prosiect nesaf. Mae cofrestru yn cymryd llai na munud ac wedyn bydd gennych chi fynediad ar unwaith i wybodaeth am filoedd o gyfleoedd ariannu lleol, rhanbarthol, cenedlaethol ac Ewropeaidd – i gyd yn rhad ac am ddim!

Gallwn hefyd eich helpu i wneud cais am arian a sicrhau bod eich mudiad a’i bolisïau yn ‘addas ar gyfer ariannu’. Cysylltwch â gMae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am fwy o wybodaeth.

Gallwch gael gafael ar y taflenni gwybodaeth ‘Dod o hyd i arian a’i gael’ isod i gael mwy o wybodaeth am ddatblygu strategaeth codi arian, gwneud ceisiadau i gyrff ariannu a chyllid penodol ar gyfer prosiectau.

Cliciwch yma i gael mynediad at adnoddau Hwb Gwybodaeth newydd TSSW. Byddwn yn diweddaru'r dolenni isod i'r adnoddau newydd

CGGC

Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy ac Ardordir Gogledd Orllewin Cymru Gweinyddir Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy a Gogledd Orllewin Cymru gan CGGC ar ran Creu Menter a Thrafnidiaeth Cymru.

Mae grantiau o hyd at £250.00 ar gael i gefnogi grwpiau Trydydd Sector o fewn radiws o 5 milltir / 8km i orsaf ar Reilffordd Dyffryn Conwy neu Ogledd Orllewin Cymru.

Lansio'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r prosbectws ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol. O dan y gronfa, bydd grantiau cyfalaf cyfatebol o hyd at £250,000 ar gael i gefnogi sefydliadau cymunedol i brynu a diogelu asedau lleol sydd mewn perygl o gael eu colli heb ymyrraeth gymunedol. Mewn achosion eithriadol, bydd hyd at £1 miliwn o grantiau cyfalaf cyfatebol ar gael ar gyfer rhai cyfleusterau chwaraeon.  

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Rhaglen Grant 'Meddwl Ymlaen'

Mae Meddwl Ymlaen yn rhaglen grant gwerth £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

CGGC

Cynllun Grantiau Bach CGI y Trydydd Sector 

Gwelwch fanylion am Gynllun Grantiau Bach Trydydd Sector CGI - elfen Pobl Hŷn a Gofalwyr - sy'n cael ei reoli gan CVSC.

 

CGGC

Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

Bydd Cyllido Cymru yn cynorthwyo i gysylltu elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’r cyllid sydd ei angen arnynt.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397