Ymgysylltu Allanol

engagement

Dyma gyfleoedd ymgysylltu ac ymgynghori eraill y credwn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i'ch ymgynghoriad gael ei restru yma, cysylltwch â'n Swyddog Cyswllt - Elgan Owen ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 523846.

Nid yw CVSC yn gwneud unrhyw sylwadau o gwbl am unrhyw wefan arall y gallwch gael mynediad iddi trwy'r un hon. Pan gyrchwch wefan nad yw'n perthyn i CVSC, deallwch ei bod yn annibynnol ar CVSC, ac nad oes gan CVSC unrhyw reolaeth dros gynnwys y wefan honno. Yn ogystal, nid yw dolen i wefan heblaw CVSC yn golygu bod CVSC yn cymeradwyo neu'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, neu ddefnydd, gwefan o'r fath neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir drwyddi. 

Llywodraeth Cymru

WG RED LOGO 503 X 336

Gellir dod o hyd i holl Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru sydd ar agor ar hyn o bryd yma.
Mae pob ymgynghoriad caeedig here. 

Ymgynghoriadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

CCBC

Gellir gweld holl ymgynghoriadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yma

Ymgynghoriadau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

BCUhb2

Mae holl ymgynghoriadau'r bwrdd iechyd ar gael yma. 

Mae padlet ymarferwyr ymgysylltu Conwy a Sir Dinbych yma. 

Comisiwn Ffiniau i Gymru

Y Comisiwn Ffiniau i Gymru yw’r sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am adolygu ffiniau etholaethau Seneddol yng Nghymru.

Bydd yr adolygiad presennol yn gorffen gyda'n hadroddiad ffurfiol a'n hargymhellion ym mis Mehefin 2023, felly rydym yn cyfeirio ato fel 'Adolygiad 2023'.

https://www.bcw-reviews.org.uk/

Arolygaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn gweithio gyda’r sefydliad Mind of My Own i wrando ar blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o’u henw ar gofrestr amddiffyn plant, naill ai nawr neu yn y gorffennol.

Maen nhw hefyd eisiau clywed gan ymarferwyr sy’n rhoi cymorth uniongyrchol i blant y mae eu henwau ar, neu sydd wedi bod ar, gofrestr amddiffyn plant am y 6 mis diwethaf. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol a'r rhai o asiantaethau partner.

CIW logo Cropped 372x148

Cynllun Cynefin Conwy Wledig

Llenwi Arolwg Cynllun Lle Conwy Wledig:  Dim ond tua 5 munud y bydd hwn yn ei gymryd i’w gwblhau ac mae’n canolbwyntio ar Gerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llangwm, Pentrefoelas, Llansannan, Llannefydd, Llanfairtalhaearn, Llangernyw, Bro Garmon, Ysbyty IfanBro,  Machno a Llanrwst.

Dywedwch wrthym pa ardaloedd o'r trefi a'r pentrefi hyn sydd fwyaf annwyl a'r rhai sydd angen rhywfaint o waith o hyd.

Allwch chi helpu i lunio dyfodol Conwy Wledig? - Cymorth Cynllunio Cymru

Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans Di-argyfwng 

Hoffem wybod mwy am eich profiad wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans D-argyfwng. 

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni ac yn ein galluogi i weld beth rydym yn ei wneud yn dda ac yn ein helpu i wneud unrhyw welliannau.

I gymryd rhan, cliciwch y ddolen isod ac atebwch y cwestiynau.

Diolch!

I gwblhau’r arolwg cliciwch yma.

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397