Ymgysylltu Allanol

engagement

 Dyma gyfleoedd ymgysylltu ac ymgynghori eraill y credwn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i'ch ymgynghoriad gael ei restru yma, cysylltwch â'n Swyddog Cyswllt - Elgan Owen ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 523846.

 

Nid yw CVSC yn gwneud unrhyw sylwadau o gwbl am unrhyw wefan arall y gallwch gael mynediad iddi trwy'r un hon. Pan gyrchwch wefan nad yw'n perthyn i CVSC, deallwch ei bod yn annibynnol ar CVSC, ac nad oes gan CVSC unrhyw reolaeth dros gynnwys y wefan honno. Yn ogystal, nid yw dolen i wefan heblaw CVSC yn golygu bod CVSC yn cymeradwyo neu'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, neu ddefnydd, gwefan o'r fath neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir drwyddi.

 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Sgwrs y Sir

sgwrs y sir

 Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer gwahanol destunau lles i gael barn y gymuned ar gyfer ein cynllun Corfforaethol ar gyfer y dyfodol.

 • Tai - 6 Medi 2021, 2 i 4pm
 • Addysg & Sgiliau - 13 Medi 2021, 4 i 6pm
 • Economi - 14 Medi 2021, 11.30am i 1.30pm
 • Diwylliant, Iaith & Treftadaeth - 17 Medi 2021, 9.30 i 11.30am
 • Yr Amgylchedd - 29 Medi 2021, 2 i 4pm
 • Teimlo'n ddiogel - 1 Hydref 2021, 2 i 4pm
 • Iach ac Egnïol - 4 Hydef at 2 i 4pm
 • Llais, yn cael eu cynnwys ac yn clywed - 7 Hydref 2021, 2 i 4pm

 I gael rhagor o wybodaeth am y Sgwrs y Sir ac i gofrestru ar gyfer digwyddiad, ewch i Helpwch ni i lunio'r dyfodol ac ymuno â'r sgwrs

 Ddim mynediad i’r we neu’r dyddiad yn anghyfleus? Gallwch hefyd rannu eich barn gyda ni trwy lenwi holiadur byr sydd ar gael rwan ar ein tudalen we ymgynghoriadau neu mewn llyfrgelloedd (dyddiad cau yw 18 Hydref 2021).

Byw'n Iach Aros yn Iach -  diweddaru'r strategaeth

Bydd y Bwrdd Iechyd yn cychwyn cyfnod o ymgysylltiad ffurfiol i gefnogi’r gwaith parhaus i ddiweddau ein strategaeth hir dymor Byw’n Iach, Aros yn Iach  o ddydd Mercher 15 Medi hyd at ddydd Mercher 27 Hydref 2021, yn dilyn blwyddyn hynod o heriol i bawb oherwydd COVID-19. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y pethau iawn wrth i ni ddod allan o’r pandemig.

Ers i ni gynhyrchu Byw’n Iach, Aros yn Iach, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cymru Iachach.   Mae hwn yn gosod allan yr uchelgais ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i weithio’n agosach ac mae mwy o bwyslais ar gadw pobl yn iach.    

Rydym felly am wirio fod ein strategaeth hir dymor ar gyfer iechyd a lles ar y trywydd cywir, gan y bydd yn cyfrannu at ddatblygiad ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) a darparu fframwaith ar gyfer datblygu ein Cynllun Gwasanaethau Clinigol.  Gweler ein dogfen trafodaeth ynghlwm.

Ewch i wefan BIPBC i gael mwy o wybodaeth, deunyddiau ymgysylltu a gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan / dweud eich dweud trwy ein harolwg cyhoeddus.

CGGC Ymgynghoriad Trydydd Sector ar Gynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar ei Gynllun Gweithredu LHDTC+.

Nod y Cynllun yw ‘mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau strwythurol a brofir ar hyn o bryd gan gymunedau LHDTC+, herio achosion o wahaniaethu a chreu cymdeithas lle mae pobl LHDTC+ yn ddiogel i fyw a charu yn agored ac yn rhydd fel nhw eu hunain’.

Mae’r Cynllun yn ymdrin â nifer o feysydd o ddiddordeb i’r sector gwirfoddol yng Nghymru, felly mae’n hollbwysig fod cymaint â phosibl o fudiadau’n dweud eu dweud.

Bydd CGGC yn ymateb i’r ymgynghoriad hwn ac rydyn ni’n ceisio cael barnau’r sector i’w hystyried yn ein hymateb drwy’r arolwg hwn. Mae’r arolwg yn cynnwys nifer o gwestiynau sy’n ymwneud â’r Cynllun a rôl y sector gwirfoddol i’w roi ar waith.

Ceisiwch gwblhau’r arolwg hwn – po fwyaf o leisiau y byddwn ni’n eu clywed, cryfa’n byd fydd y llais y byddwn ni’n gallu ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn ein hymateb ar ran y sector.

Bydd yr arolwg yn cau ar 1 Hydref 2021.

Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans Di-argyfwng 

Hoffem wybod mwy am eich profiad wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans D-argyfwng. 

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni ac yn ein galluogi i weld beth rydym yn ei wneud yn dda ac yn ein helpu i wneud unrhyw welliannau.

I gymryd rhan, cliciwch y ddolen isod ac atebwch y cwestiynau.

Diolch!

I gwblhau’r arolwg cliciwch yma.

Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 

Ydych chi’n defnyddio neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Fe hoffem ni gael gwybod eich barn chi am y gofal a’r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd, a sut y gellid ei wella.

Os byddai’n well gennych chi ateb y cwestiynau dros y ffôn, cysylltwch ag Eluned Yaxley ar 01824 712041. Os hoffech chi gysylltu â ni’n defnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio Gwasanaeth InterpretersLive!, a ddarperir gan Sign Solutions.  

Darperir fersiynau drwy EasyRead; ac gellir ei argraffu hefyd er hwylustod i chi.

Fyddech chi cystal â llenwi’r arolwg erbyn 17 Medi 2021.

Llenwch yr arolwg ar-lein yma:

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru 

Dywedwch wrthym am eich profiad o adael yr ysbyty

download

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn cynnal ymchwil ar adael yr ysbyty (cael eich rhyddhau) yng Nghymru, sy'n ceisio deall effaith newidiadau a wnaed ers dechrau Mai 2020, i ateb gofynion cynyddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Y nod yw dysgu o brofiadau allyrru o'r ysbyty yn ystod yr amser hwn a sicrhau bod y GIG yn fwy parod i gefnogi cleifion sy'n gadael yr ysbyty yn y dyfodol.

Fel rhan o'r ymchwil hon, mae gan y Groes Goch Brydeinig ddiddordeb ym mhrofiadau:

 • Cleifion 18 oed neu'n hŷn sy'n byw yng Nghymru sydd wedi gadael lleoliad ysbyty yn dilyn triniaeth tymor byr o salwch neu anaf difrifol (heb gynnwys gwasanaethau mamolaeth) ers dechrau mis Mai 2020; neu
 • Y rhai sy'n edrych ar ôl (neu'n gofalu am) rywun sydd wedi gadael yr ysbyty yn dilyn triniaeth tymor byr o salwch neu anaf difrifol (heb gynnwys gwasanaethau mamolaeth) yn ystod yr amser hwn.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein am eich profiad.

Mae eich dolen i’r arolwg www.opinionresearch.co.uk/BRC_Hospital_Discharge_Survey

Dylai gymryd tua 10 munud i'w gwblhau, ac mae gennych chi tan 18 Hydref i gymryd rhan.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397