Diogelu

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan bwysig mewn darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Yng nghyfraith y DU, mae rhywun yn blentyn nes ei fod yn troi’n 18 oed. Mae’n hanfodol bod y gwasanaethau a’r gweithgareddau mae eich grŵp yn eu cynnig mor ddiogel â phosib, ac i sicrhau hyn, rhaid wrth fesurau diogelu yn eu lle.         

Bydd sefydlu mesurau diogelu o help i’ch grŵp warchod plant, pobl ifanc ac oedolion rhag niwed a cham-drin, yn ogystal â helpu staff a gwirfoddolwyr i wybod beth i’w wneud os ydynt yn poeni neu’n bryderus am blentyn neu oedolyn.

Hefyd, byddwch yn wyliadwrus a chadwch lygad am ffrindiau, teuluoedd a chymdogion, ac os gwelwch unrhyw arwyddion o gwbl sy'n gwneud ichi feddwl y gallent fod yn profi unrhyw fath o gamdriniaeth neu esgeulustod, adroddwch eich pryderon.

I riportio plentyn sydd mewn perygl:

 •  Ffoniwch 01492 575111 yn ystod oriau swyddfa
 •  Ffoniwch 0300 123 3079 ar unrhyw adeg arall
 •  Llenwch ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

I riportio oedolyn sydd mewn perygl:

 •  Ffoniwch 0300 456 1111 yn ystod oriau swyddfa
 •  Ffoniwch 0300 123 3079 ar unrhyw adeg arall
 •  Llenwch ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ar y dudalen hon

Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cod ymarfer diogelu

Mae hwn yn nodi disgwyliadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â threfniadau diogelu. Disgwylir i unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau ddilyn y cyngor hwn.

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn rhoi arweiniad i ymarferwyr sy'n ymwneud â diogelu ar sut y dylid gwneud pethau. Mae modd lawrlwytho'r gweithdrefnau i'ch ffôn symudol. Mae dolenni i lawrlwytho'r ap ar waelod hafan y wefan drwy'r ddolen isod. Ar ôl ichi lawrlwytho'r ap, ni fydd angen cysylltiad Wi-Fi arnoch i ddarllen y gweithdrefnau.

Dyletswyddau Diogelu Ymddiriedolwyr

Dylai amddiffyn pobl a chyfrifoldebau diogelu fod yn flaenoriaeth lywodraethu i bob elusen. Mae'r canlynol yn ddolen i ganllaw a fydd yn cefnogi ymddiriedolwyr i roi systemau ar waith a fydd yn amddiffyn pawb sy'n dod i gysylltiad â'u sefydliad.

Canllawiau anstatudol i ymarferwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio'r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy'n gweithio ar draws asiantaethau o'u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i'w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy'n wynebu risg. Mae'r canllawiau hyn yn gysylltiedig â Gweithdrefnau Diogelu Cymru a dylid eu darllen ar y cyd â nhw.

Archwiliadau DBS a Covid-19

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddiad y llynedd yn dweud y bydd deddfwriaeth frys yn 'llacio’r' rheolau ar archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yng nghanol pandemig y coronafeirws.

Ni fydd hyn yn dileu’r archwiliadau'n gyfan gwbl, ond yn caniatáu i archwiliad gan un sefydliad gael ei ddefnyddio mewn sefydliad arall. Bwriad hyn yw caniatáu i fwy o bobl wirfoddoli'n haws a chaniatáu iddynt gael eu defnyddio'n symlach yn yr ardaloedd mwyaf anghenus.

Mae’r CGGC wedi ysgrifennu papur briffio (wedi'i ddiweddaru Awst 2020), yn tynnu sylw at beth mae’r sector gwirfoddol angen ei wybod am archwiliadau DBS wrth i argyfwng COVID-19 ddatblygu.

Mae'r papur yn cynnwys y canlynol:

 • Y weithdrefn tu ôl i archwiliadau sylfaenol
 • Awgrymu geiriad ar gyfer ffurflen ddatgelu
 • Canllawiau pan fydd gan eich gwirfoddolwyr newydd dystysgrif DBS eisoes
 • Sut i weld tystysgrifau DBS drwy feddalwedd fideogynadledda
 • Archwiliadau DBS symudol ffurfiol ac anffurfiol
 • Nodiadau atgoffa ar gyfer gwneud cais am archwiliad newydd am y tro cyntaf
 • Canllawiau ar archwiliadau cyntaf oedolion
 • Rhai dolenni defnyddiol

Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Nod ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus Stop it Now yw mynd i’r afael â gwylio a rhannu cynyddol ar luniau anghyfreithlon o blant.        

Mae gwefan yr ymgyrch yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau a gwybodaeth i helpu pobl i atal gwylio a rhannu lluniau rhywiol, ac i gefnogi teuluoedd a ffrindiau pobl sy’n edrych ar luniau rhywiol o blant.              

Byrddau Diogelu Gogledd Cymru

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

Mae’r Bwrdd yn gyffredinol gyfrifol am herio asiantaethau perthnasol yn yr ardal honno er mwyn sicrhau’r canlynol: 

 • Bod mesurau effeithiol yn eu lle i WARCHOD plant          
 • Bod cynlluniau effeithiol ar waith i gydweithredu rhwng asiantaethau a chyflwyno gwasanaethau gwarchod a rhannu gwybodaeth
 • Rhagweld ac adnabod lle mae unigolion wedi’u heffeithio a gweithio gyda darparwyr gwasanaethau i ddatblygu gwasanaethau adnabod ac atal cynharach             
 • Hybu gwasanaethau cefnogi amlasiantaeth effeithiol
 • Hybu dulliau rhyngasiantaeth o weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol lle mae poblogaethau’n wynebu risg o niwed               
 • Defnyddio hyfforddiant rhyngasiantaeth a dosbarthu dysgu ac ymchwil er mwyn helpu i greu gweithlu amlasiantaeth mwy hyderus a gwybodus

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

Dyma amcanion y Bwrdd Diogelu Oedolion:

 • Gwarchod oedolion ei ardal sydd angen gofal a chefnogaeth (os yw’r awdurdod lleol yn diwallu unrhyw rai o’r anghenion hynny ai peidio) ac sy’n cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso neu mewn perygl o hynny
 • Atal yr oedolion hynny yn ei ardal rhag bod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397