Cefnogaeth ariannol ac ynni ar gael i drigolion Conwy y gaeaf hwn

Bydd CGGC yn diweddaru'r rhestr hon mor gyflym a chywir â phosibl gyda'r holl wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael am yr argyfwng costau byw.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Hyb Cymorth Cymunedol CGGC ar 01492 523853 neu 07429 503303.

*Cliciwch ar y pennawd am ragor o wybodaeth

Cymorth ariannol gan y Llywodraeth a'r Awdurdod Lleol
 • Taliad cost byw o £650 ar sail prawf modd

https://www.gov.uk/guidance/cost-of-living-payment

Nid oes angen gwneud cais, caiff ei dalu’n awtomatig yn dibynnu ar ba fudd-dal rydych yn ei dderbyn.

Os ydych ar unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol, mae angen i chi fod wedi derbyn taliad ar unrhyw ddyddiad rhwng 26 Ebrill a 25 Mai 2022 i fod yn gymwys:

 • Credyd treth plant
 • Lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth ar sail incwm
 • Cymhorthdal incwm
 • Credyd cynhwysol
 • Credyd treth gwaith
 • Credyd pensiwn

Os na wneir taliad disgwyliedig, cliciwch ar y ddolen hon: https://secure.dwp.gov.uk/report-a-missing-cost-of-living-payment/welcome?lang=cy

*Ni fyddwch yn cael taliad os ydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cyfrannol, neu Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd, oni bai eich bod yn cael Credyd Cynhwysol.

 ****************************************************

 • Cynllun Cymorth Biliau Ynni gwerth £400

https://www.gov.uk/government/news/energy-bills-support-scheme-explainer

Heb brawf modd ac ar gael i bob cartref trydan domestig. Bydd y swm yn cael ei gymhwyso'n awtomatig rhwng mis Hydref a mis Mawrth ar gyfradd o tua £66 y mis AR WAHÁN i gwsmeriaid rhagdalu heb fesuryddion clyfar. Os nad oes gennych fesurydd rhagdalu clyfar, dylai eich cyflenwr ynni roi gwybod i chi sut i adbrynu’r daleb (a fydd yn cael ei hanfon drwy e-bost/tecstio). Os nad oes gan eich cyflenwr ynni’r manylion hyn, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â nhw nawr.

*Sylwch NA ALL siopau Payzone dderbyn y talebau.

*****************************************************

 • Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf £200 Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-tanwydd-cymru-2022-i-2023

Bydd y cynllun ar agor i aelwydydd lle mae’r sawl sy’n gwneud cais neu ei bartner yn derbyn un o’r budd-daliadau lles isod unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans ar gyfer Gofalwyr
 • Budd-daliadau Cyfrannol
 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn gyfrifol am dalu'r biliau ynni ar gyfer yr eiddo. Os ydych yn gymwys, dylech dderbyn llythyr neu e-bost gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn eich gwahodd i wneud cais am y taliad. Nid yw’r taliad untro hwn o £200 yn cael ei wneud yn awtomatig yng Nghonwy.

*********************************************************

 • Taliadau Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Cost-of-Living-Support-Payment.aspx

Taliad untro o £150 yw hwn i bob eiddo preswyl ym mandiau treth gyngor A i D ac i bob aelwyd sy’n derbyn Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor sy’n byw mewn eiddo ym mandiau’r dreth gyngor (A-I). Os ydych yn gymwys, dylid ei gyhoeddi'n awtomatig fel trosglwyddiad BACS.

Mae Taliadau Cymorth Costau Byw bellach wedi cau.

********************************************

 • Taliadau Tywydd Oer

https://www.moneysavingexpert.com/utilities/cold-weather-payments/

Mae'r taliad hwn o £25 yn cael ei weithredu (yn dibynnu ar eich budd-daliadau) os bydd cyfnod o saith diwrnod o dywydd rhewllyd. Os ydych yn gymwys, dylid ei dalu'n awtomatig.

Os nad ydych wedi derbyn eich taliad tywydd oer, ond yn meddwl eich bod yn gymwys, rhowch wybod i'ch canolfan bensiwn leol neu'ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith. Gallant ei wirio a'i ddatrys i chi.

******************************************

 • Cronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu â chostau hanfodol, megis bwyd, nwy, trydan, dillad neu deithio mewn achos o argyfwng os ydych:

 • yn wynebu caledi ariannol difrifol
 • wedi colli eich swydd
 • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf

Ni allwch ei ddefnyddio i dalu biliau parhaus nad ydych yn gallu fforddio eu talu.

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol yn ei gartref neu eiddo yr ydych chi neu'r unigolyn yn symud iddo.

Beth y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Gellir defnyddio’r grant hwn i gael:

 • oergell, popty neu beiriant golchi a 'nwyddau gwyn' eraill
 • dodrefn i'r cartref megis gwelyau, soffas a chadeiriau

Mae nifer o feini prawf i’w bodloni, yn bennaf yn ymwneud â budd-daliadau, felly gwiriwch i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys. Gall unigolion hunangyfeirio. Sylwch NA ELLIR defnyddio cymorth ariannol i glirio dyledion parhaus.

******************************************

 • Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes

https://www.gov.uk/cynllun-gostyngiad-cartrefi-cynnes

Mae dau brif grŵp cymhwyso ar gyfer y cynllun hwn, y rhai ar gredyd pensiwn a’r rhai ar ‘incwm isel’. Mae'r cynllun bellach ar gau tan fis Tachwedd 2022. Nid oes angen gwneud cais, dylid ei wneud yn awtomatig.

Cymorth ariannol gan gwmnïau ynni
 • British Gas Energy Trust

https://britishgasenergytrust.org.uk/

Os ydych chi'n cael trafferth gyda dyled arian ac ynni, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Rydym yn ymddiriedolaeth elusennol annibynnol a sefydlwyd i gefnogi teuluoedd ac unigolion sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, ni waeth pa gwmni ynni sydd gennych.

Mae rhestr wirio i weld pa gymorth y mae gennych hawl iddo yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Sgroliwch tua hanner ffordd i lawr y dudalen ar gyfer y gwymplen: https://britishgasenergytrust.org.uk/bounce-back-checklist/

Mae grantiau ar gael o dan rai amgylchiadau, felly gwiriwch i weld a ydych yn gymwys. Rhaid i bob ymgeisydd geisio cyngor arian/dyled yn gyntaf: https://britishgasenergytrust.org.uk/grants-available/

*NID oes rhaid i chi fod yn gwsmer Nwy Prydain i gael mynediad at gymorth ariannol posibl.

*********************************************************

*******************************************************

 • Cynllun HelpU Dwr Cymru

https://www.dwrcymru.com/cy-gb/help-with-bills

Mae’n bosibl y gallwch gael hyd at £230 oddi ar eich bil dŵr os ydych yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Tai
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad / Cymorth Treth y Cyngor

I fod yn gymwys ar gyfer HelpU:

 • mae’n rhaid i’r cyflenwad dŵr i’r aelwyd fod at ddefnydd domestig yn unig,
 • mae’n rhaid bod rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd,
 • mae’n rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar y trothwy neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd a ddangosir yn y tabl isod.
  • 1 person, £9,700
  • 2 person, £14,600
  • 3+ person, £16,100

Nodyn Arbennig: Rydym yn eithrio rhai mathau o incwm o’r cyfrifiad incwm cyfunol blynyddol aelwyd (fel y Budd-dal Tai, Gostyngiad y Dreth Gyngor a budd-daliadau anabledd/gofalwyr a phremiymau).

Cyngor a chefnogaeth os ydych yn cael trafferth talu eich bil, neu'n meddwl y gallech gael trafferth yn y dyfodol, ond nad ydych mewn dyled: https://www.dwrcymru.com/cy-gb/support-with-bills

Banciau bwyd
 • Banciau Bwyd

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Cost-of-Living/Food-Banks.aspx

Mae gan nifer o fanciau bwyd feini prawf gwahanol ar gyfer cyrchu eu gwasanaethau. Ffoniwch yr un sydd agosaf at eich cartref a chael sgwrs gyda nhw; mae llawer o fanciau bwyd yn cynnig mwy na chymorth gyda bwyd yn unig.

Cyngor ar arian, dyled a budd-daliadau
 • Benefits Advice Shop

http://www.bashop.tv/

Mae’r Benefits Advice Shop yn cynnig cyngor ac yn darparu cymorth a chefnogaeth oherwydd y newidiadau a’r cynnydd cyson yn y system Budd-daliadau Lles. Mae gan y Benefits Advice Shop ei phrif swyddfa yng ngorllewin y Rhyl ac mae ganddi hefyd wasanaethau allgymorth yn Abergele, Prestatyn a Bae Colwyn. Nodau’r Benefits Advice Shop yw sicrhau nad oes unrhyw berson ar ei golled yn ariannol oherwydd diffyg gwybodaeth neu ddealltwriaeth o’r System Budd-daliadau Lles trwy ddarparu cyngor annibynnol, proffesiynol am ddim.

Gellir cael mynediad at ei wasanaethau dros y ffôn hefyd.

*********************************************************

 • Antioch Money Advice Centre

https://www.antioch.co.uk/community-money-advice

Mae Antioch Money Advice Centre yn rhan o rwydwaith o dros 150 o ganolfannau cynghori sy'n gysylltiedig â Community Money Advice. Bob blwyddyn mae'r canolfannau hyn yn helpu miloedd o bobl i ddelio â'u dyled. Maent yn darparu cyngor a chymorth ymarferol, diamod, cwbl gyfrinachol am ddim i bobl o bob cefndir.

Mae’r Money Advice Centre ym Mae Colwyn ac mae’n cynnal sefydliadau cymorth eraill yn rheolaidd.

*********************************************************

 • Cyngor ar Bopeth Cylch Conwy

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/local-citizens-advice-details/?serialnumber=102062

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim ar ystod eang o faterion, gan gynnwys pryderon ynni.

*******************************************************

 • Hawliwch yr Hyn sy’n Ddyledus i Chi

https://llyw.cymru/hawliwch-yr-hyn-syn-ddyledus-i-chi

Mae gan filoedd o bobl Cymru hawl i gael mwy o fudd-daliadau.

Mae teuluoedd ledled Cymru yn teimlo’r straen ar gyllideb yr aelwyd oherwydd bod costau byw yn cynyddu, sy’n gwneud yr ychydig bach o help ychwanegol hwnnw yn fwy pwysig nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, gall Advicelink Cymru eich helpu i gadarnhau a hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi. 

***************************************************

 • Advicelink Cymru

https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/amdanom-ni/our-work/advice-partnerships/advicelink-cymru/

Mae Advicelink Cymru yn wasanaeth Cyngor ar Bopeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i gynllunio i helpu pobl sydd fwyaf angen gwasanaethau cynghori, yn enwedig y rhai na fyddent fel arfer yn gofyn am gyngor.

Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor o ansawdd da ar fudd-daliadau lles, dyled, cyflogaeth, addysg, tai, mewnfudo a gwahaniaethu.

*******************************************************

 • Turn2Us

https://www.turn2us.org.uk/

Mae Turn2Us yn helpu pobl mewn angen ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a chymorth ariannol arall – ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb drwy ein sefydliadau partner.

Cyfrifiannell budd-daliadau ac offer chwilio grantiau: https://www.turn2us.org.uk/Get-Support

Cael trafferth gyda biliau ynni a dŵr: https://www.turn2us.org.uk/Your-Situation/Energy-and-Water-Bills

Mae gan Turn2Us ddwy o'i raglenni grant ei hun ond mae amodau'n berthnasol: https://www.turn2us.org.uk/get-support/Turn2us-Funds/Turn2us-National-Grant-Programmes?viewmode=2&lang=en-GB

*********************************************************

 • MoneyHelper

https://www.moneyhelper.org.uk/en

Gwefan Llywodraeth y DU yw MoneyHelper sydd bellach yn ymgorffori’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Yma fe welwch lawer o offer ar-lein a dolenni i gefnogaeth gyffredinol ynghylch budd-daliadau, trafferthion ariannol a chyllidebu.

Os ydych yn delio â dyled ac eisiau mwy o wybodaeth am eich opsiynau: https://www.moneyhelper.org.uk/en/money-troubles/dealing-with-debt

*********************************************************

 • StepChange Debt Charity

https://www.stepchange.org/

Mae ein cyngor arbenigol rhad ac am ddim yn eich helpu i ddelio â'ch dyledion a chael y cymorth sydd ei angen arnoch. Rydym yn cynnig hyblygrwydd llawn i chi. Gallwch gael cyngor ar-lein neu dros y ffôn ar amser sy’n gyfleus i chi, ac ar ôl i ni edrych ar eich cyllideb, byddwn yn argymell amrywiaeth o atebion dyled ymarferol yn seiliedig ar eich sefyllfa.

Mae’r wefan hon yn cynnwys llawer o gyngor defnyddiol ar sut i ymdopi â dyled ac egluro eich opsiynau mewn modd clir, hawdd ei ddeall.

*********************************************************

 • Cynllun Breathing Space

https://www.stepchange.org/how-we-help/breathing-space-scheme.aspx

Hyd at 60 diwrnod o seibiant rhag llog, ffioedd, a chamau llys i leihau straen a rhoi amser i chi ddelio â'ch dyledion. Debt Respite Scheme a elwir yn swyddogol.

*********************************************************

 • Gwiriwr Budd-daliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau

https://dwp-benefits-checker.shorthandstories.com/step-1/index.html

Mae'r offeryn hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd am y cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi. Gofynnir nifer fach o gwestiynau i chi am eich amgylchiadau eich hun. Bydd yr offeryn wedyn yn eich cyfeirio at ragor o wybodaeth am gymorth ariannol a allai fod ar gael i chi, yn seiliedig ar yr ymatebion a roddwch.

Mae’n werth nodi nad yw’r atebion a roddir o reidrwydd yn gwarantu cymorth ariannol.

*********************************************************

 • Helpu i dalu biliau'n uniongyrchol o'ch budd-daliadau

https://www.gov.uk/bills-benefits

Gallwch gael rhai o’ch biliau (gan gynnwys rhent, taliadau gwasanaeth, biliau tanwydd neu ddŵr) wedi’u talu’n uniongyrchol o’ch taliadau budd-daliadau os ydych yn cael anawsterau. Gelwir hyn yn ‘ddidyniadau trydydd parti’ ac weithiau Fue Direct.

Y manteision y gellir eu defnyddio yw:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn

*********************************************************

Cymorth i Aelwydydd – gostyngiadau a chynigion

https://helpforhouseholds.campaign.gov.uk/discounts-and-offers/

Mae hwn yn gynllun swyddogol gan Lywodraeth y DU sydd â rhestr o gwmnïau masnachol yn cynnig gostyngiadau amrywiol a rhewi prisiau.

Yn Asda, gall plant 16 oed ac iau gael pryd poeth neu oer am £1 ar unrhyw adeg o’r dydd yng nghaffis Asda ar draws y DU, 7 diwrnod yr wythnos, heb unrhyw leiafswm gwariant gan oedolion. Gall oedolion 60 a hŷn gael cawl a rholyn gyda the neu choffi diderfyn am £1.

*********************************************************

Help os ydych yn cael eich symud o fesurydd debyd uniongyrchol i fesurydd rhagdalu 

https://www.citizensadvice.org.uk/wales/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/stop-your-energy-supplier-installing-a-prepayment-meter/ 

Os ydych ar fesurydd clyfar, yn talu drwy ddebyd uniongyrchol ac mewn dyled i’ch darparwr ynni, mae’n bosibl y gallant newid eich mesurydd clyfar o bell i fod yn rhagdaliad. Mewn rhai amgylchiadau, gallwch herio'r penderfyniad hwn. 

Mae Breathing Space, a elwir weithiau yn Debt Respite Scheme, yn gynllun rhad ac am ddim gan llywodraeth y DU a allai roi hyd at 60 diwrnod o le i chi gan gredydwyr i sefydlu datrysiad dyled. Gall elusen dyledion Step Change eich helpu i wneud cais: 

https://www.stepchange.org/how-we-help/breathing-space-scheme.aspx 

Mae erthygl gan y BBC ar y mater yma: 

https://www.bbc.co.uk/news/business-63554879 

Cymorth gyda chostau ysgol
 • Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/Free-School-Meals-in-Conwy-County-Borough.aspx

Sgroliwch i lawr ac fe welwch y rhestr o fuddion sy'n rhoi'r hawl i chi gael prydau ysgol am ddim. Gellir gwneud ceisiadau yn uniongyrchol o'r dudalen we honno.

Os oes angen ffurflen bapur arnoch, neu unrhyw help i gwblhau'r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu â’r Tîm Budd-daliadau ar y rhif ffôn 01492 576491.

*********************************************************

 • Grant Gwisg Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/School-Uniform-Grant-in-Conwy-County-Borough.aspx

Yr enw cywir ar ei gyfer yw'r Grant Datblygu Disgyblion a gall hefyd dalu costau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau allgyrsiol (fel Geidiaid/Sgowtiaid ac ati) a hyd yn oed gliniaduron/llechi. Gellir gwneud ceisiadau yn uniongyrchol o'r dudalen we.

Os oes angen ffurflen bapur arnoch, neu unrhyw help i gwblhau'r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu â’r Tîm Budd-daliadau ar y rhif ffôn 01492 576491.

Cyngor ar Ynni
 • National Energy Action

https://www.nea.org.uk/get-help/advice-resources/?tag=welsh

Mae National Energy Action yn rhagweld y bydd 6.7 miliwn o aelwydydd y DU mewn tlodi tanwydd. Mae'n golygu na allant fforddio byw mewn cartref cynnes, sych a diogel. Os na allwch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod fforddio gwresogi eu cartref, rydyn ni yma i helpu – rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth yn uniongyrchol i bobl mewn angen, a thrwy weithwyr rheng flaen a chyfryngwyr eraill.

Ffoniwch 0800 304 7159, dydd Llun i ddydd Gwener 10.00yb -12.00yh

*********************************************************

 • Energy Saving Trust

https://energysavingtrust.org.uk/energy-at-home/

Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn sefydliad annibynnol sy'n gweithio i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Fel llais uchel ei barch ac ymddiriedaeth ar atebion effeithlonrwydd ynni ac ynni glân, rydym yn parhau i weithio tuag at system ynni glyfar, ddatgarbonedig, datganoledig.

Awgrymiadau cyflym i arbed ynni: https://energysavingtrust.org.uk/hub/quick-tips-to-save-energy/

*********************************************************

 • Cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru (Nyth)

https://nyth.llyw.cymru/

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i’r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog, inswleiddio, neu baneli solar. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i’ch iechyd a’ch llesiant.

Mae'r wefan hon yn bennaf yn cynnig cyngor ar sut i gael cartref cynnes. Os ydych chi'n gymwys, mae yna hefyd becyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Gellir dod o hyd i feini prawf cymhwyster yma: https://nyth.llyw.cymru/cymhwysedd/

*********************************************************

 • Warm Wales

https://www.warmwales.org.uk/cy/

Cymru Gynnes yw CIC hynaf Cymru sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi tanwydd drwy gynnig cyngor a chymorth am ddim i sicrhau bod gan bobl ledled Cymru a De-orllewin Lloegr gartrefi cynnes a diogel. Mae gennym dîm o gynghorwyr ynni a gweithwyr cymunedol sydd wedi’u hyfforddi i helpu i ddarparu cyngor, atgyfeiriadau a mynediad at grantiau fel grantiau cysylltiad nwy i sicrhau nad oes neb yn byw mewn cartrefi anniogel ac oer.

*********************************************************

Help os ydych yn cael eich symud o fesurydd debyd uniongyrchol i fesurydd rhagdalu 

https://www.citizensadvice.org.uk/wales/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/stop-your-energy-supplier-installing-a-prepayment-meter/ 

Os ydych ar fesurydd clyfar, yn talu drwy ddebyd uniongyrchol ac mewn dyled i’ch darparwr ynni, mae’n bosibl y gallant newid eich mesurydd clyfar o bell i fod yn rhagdaliad. Mewn rhai amgylchiadau, gallwch herio'r penderfyniad hwn. 

Mae Breathing Space, a elwir weithiau yn Debt Respite Scheme, yn gynllun rhad ac am ddim gan llywodraeth y DU a allai roi hyd at 60 diwrnod o le i chi gan gredydwyr i sefydlu datrysiad dyled. Gall elusen dyledion Step Change eich helpu i wneud cais: 

https://www.stepchange.org/how-we-help/breathing-space-scheme.aspx 

Mae erthygl gan y BBC ar y mater yma: 

https://www.bbc.co.uk/news/business-63554879 

 

Cyngor a grantiau yn ymwneud ag anabledd
 • Scope

https://www.scope.org.uk/disability-energy-support/

Rydym yn cynnig cyngor ynni a dŵr am ddim i bobl anabl, gan eu helpu i reoli eu hanghenion ynni a dŵr.

Mae’r gwasanaeth yn agored i:

 • unrhyw berson anabl neu aelwydydd lle mae 1 neu fwy o bobl anabl yn byw, a
 • mae'r aelwydydd hynny yng Nghymru neu Loegr

Os ydych yn gymwys, gall Scope hefyd eich cofrestru ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth drwyddynt. Ffoniwch 0808 801 0828 am ragor o wybodaeth.

*********************************************************

 • Taliad untro o £150 i bobl sy'n hawlio budd-daliadau anabledd penodol

https://www.gov.uk/guidance/cost-of-living-payment.cy

I fod yn gymwys, rhaid eich bod yn derbyn, neu wedi dechrau cais llwyddiannus yn y pen draw ar 25 Mai 2022 ar gyfer un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Lwfans Byw i’r Anabl i oedolion
 • Lwfans Byw i’r Anabl i blant
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Anabledd Oedolion (yn yr Alban)
 • Taliad Anabledd Plant (yn yr Alban)
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
Cyngor yn ymwneud ag oed
 • Age UK

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/debt-savings/energy/

Mae gan Age UK linell gymorth (0800 169 6565) ac mae’n cynnig cyngor a chymorth i bobl hŷn. Yn bwysig, mae’n annog pobl hŷn i ffonio cyn cymryd unrhyw gamau fel troi i lawr neu ddiffodd eu gwres.

*********************************************************

 • Taliad Tanwydd Gaeaf (66 oed a drosodd)

https://www.gov.uk/winter-fuel-payment

Fel arfer (os ydych yn gymwys), byddwch yn derbyn rhwng £100 a £300, yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Y gaeaf hwn, bydd taliad ychwanegol o £300 yn cael ei wneud yn awtomatig.

Mannau Cynnes
 • Croeso Cynnes Cartrefi Conwy

https://cartreficonwy.org/get-involved/whats-happening-near-you/warm-welcome/?lang=cy

Cefnogi cymunedau drwy’r misoedd oerach.

Dewch draw i un o’n canolfannau cymunedol i fwynhau gofod cynnes a diogel, gyda chawl a bara.

*********************************************************

 • Croeso Cynnes Llyfrgelloedd Conwy

https://llyfrgelloeddconwy.com/support-libraries/croeso-cynnes

Y gaeaf hwn, mae gan eich llyfrgell leol lawer i'w gynnig. Dewch i dreulio amser yn ein mannau cynnes, croesawgar a chefnogol.

*********************************************************

 • Together for Colwyn Bay

Clwb Toastie Teuluol, Bae Colwyn

https://www.togetherforcolwynbay.org/events/family-toastie-club

Dewch i Dewi Sant pob dydd Iau o’r 3ydd o Dachwedd, 3.30pm i 6.30pm.

Cyfle i gyfarfod pobl newydd, bwyta efo’n gilydd, a lle i’r plant chwarae. Talu fel chi’n teimlo (rhodd awrgrymedig £1 pob teulu).

*********************************************************

 • Heat and Eat, Conwy

Eglwys St John, Stryd Rosehill, Conwy

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087363009611

Pob yn ail dydd Mercher, 4yh – 7.30yh ar y dyddiadau canlynol:

9fed Tachwedd
23ain Tachwedd
7fed Rhagfyr
21ain Rhagfyr
4ydd Ionawr
18fed Ionawr
1af Chwefror
15fed Chwefror
1af Mawrth

Pryd poeth yn cael ei weini am 6yh. Galwch i roi rhybydd fod chi’n dod iddynt cael gwneud yn siwr fod nhw’n coginio digon. Mae archebu yn hanfodol.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

07883 655340

*******************************************************

 • Lloches Cynnes Penmaenmawr

https://www.facebook.com/penmaenmawrfoodbank/posts/pfbid02qyGyio4tEat2Y7dVN8zWSTdCsYPCAW1uhazupFBKwaD8RX7g9ZH4WXtR9HaiMJspl

Mae Neuadd Eglwys Sant Paul ar Ffordd Bangor ar agor bob dydd Gwener o 10yb tan 1yh.

Os ydych chi'n teimlo'n oer, angen cwmni neu ddim ond eisiau sgwrs, mae Eglwys Sant Paul ar Ffordd Bangor (gyferbyn â Perry Higgins) ar agor bob dydd Gwener o 10yb tan 1yh.

Bydd y neuadd a’r lolfa ar gael a gallwch naill ai ddod i eistedd, dod â llyfr, eich hoff grefft neu ymuno ag eraill mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys crefftau, jig-sos a gemau bwrdd.

Mae'r cyfan am ddim felly beth am alw heibio i weld beth sy'n digwydd.

*******************************************************

 • Canolfan Dewi Sant Centre - Pensarn

https://www.facebook.com/CanolfanDewiSant/photos/a.618486681594988/5417007041742904/

Canolfan Dewi Sant , Pensarn ar agor i bawb bod dydd Iau o 09:30yb  - 12 y pnawn.

Ymunwch gyda ni am baned, sgwrs a cwmpeini.

*************************************************

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397