Prif Swyddog Newydd

 

Mae camu i rôl Prif Swyddog CGGC yn fy llenwi â chyffro aruthrol ac ymdeimlad dwys o bwrpas.

Nid dim ond dilyniant gyrfa i mi yw’r cyfle hwn; mae'n gyfle i gyfrannu'n weithredol at dwf a lles y sector gwirfoddol yng Nghonwy, cymuned yr wyf wedi bod yn rhan o drwy gydol fy oes. 

Rwy’n hynod ddiolchgar am y sylfaen a osodwyd gan fy rhagflaenydd Wendy Jones ac yn teimlo cyfrifoldeb cryf i adeiladu ar ei gwaith. Rwy’n hynod ddiolchgar am ei chefnogaeth a’i hanogaeth i ymgymryd â’r rôl hon.

Mae fy ngweledigaeth ar gyfer CGGC yn ymwneud â pharhau â’r gwaith gwych yr ydym yn ei wneud yn barod, ond hefyd bod yn rym ar gyfer newid cadarnhaol, gweithio ar y cyd ag amrywiol randdeiliaid i fynd i’r afael ag anghenion cymunedol a hyrwyddo cynhwysiant yn ogystal â sicrhau bod y materion sy’n effeithio ar y sector gwirfoddol yn cael eu clywed.

Wrth ymgymryd â rôl y Prif Swyddog daw ymwybyddiaeth o heriau a chyfleoedd. Mae natur newidiol y trydydd sector yn gofyn am allu i addasu ac arloesi, ac rwyf wedi ymrwymo i arwain CGGC gyda gwydnwch a meddylfryd blaengar.

Fel y Prif Swyddog newydd, rwy'n barod i arwain CGGC i ddyfodol bywiog wedi'i nodi gan gydweithio, ymgysylltu â'r gymuned, ac ymrwymiad cadarn i'r gwerthoedd sy'n sail i'n cenhadaeth ac edrychaf ymlaen at weithio'n agos gyda chi i gyd.

Elgan Owen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397