Dyfarniadau Cyllido

 • Cronfa Fusnes Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Busnes / Business

  Prosiect / Project

  Disgrifiad bras / Brief description

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Ty Eising

  Offer Coginio Pwrpasol

  Bespoke catering equipment

  Roedd Ty Eising yn llwyddiannus yn eu cais a chael prynu offer pwrpasol ar gyfer y busns fydd yn eu galluogi i gynhyrchu archebion mewn llaw a gweithio yn fwy effeithiol yn ogystal â chynnig dyluniadau mwy cywrain fydd yn cydfynd a’r tueddiadau diweddaraf

  Ty Eising were successful in gaining a grant towards the purchase of bespoke catering equipment for the business which will enable them to produce more orders, work more efficiently and also be able to offer more elaborate designs that will keep pace with the latest trends

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £3,251.80

  Derwydd Cyf

  Datblygu Ardal Wylio ar y Fferm Wyau

  Develop Viewing Area on the Egg Farm

  Bu Derwydd Cyf yn llwyddiannus trwy gael 50% o gost y prosiect ar gyfer creu ardal wylio, darparu sgriniau digidol ac addysgiadaol er mwyn i ymwelwyr gael gweld y broses o gynhyrchu wyau ar ffordd mae ffermwyr yn cynhyrchu ein bwyd ac yn gweithio. Bydd hwn yn adnodd fydd yn rhad ac am ddim i’r ymwelwyr.

  Derwydd Cyf were successful in gaining 50% of their project costs towards creating the viewing area, providing digital and educational screens so that visitors can see the process of egg production and how the farmers produce our food and how they work. This facility would be free of charge to all visitors.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £33,269.00

  A D Welding

  Periannau ac offer ar gyfer y busnes weldio

  Machinery and equipment for the welding business

  Bu A D Welding yn llwyddiannus i sicrhau £9609.75 ar gyfer prynu peiriannau ac offer ar gyfer y busnes cychwynol yma fydd yn darparu gwasanaeth amrhisiadwy i fusnesau gweldig eraill, gan obeithio ymhen 3 mlynedd y bydd yn gallu cyflogi rhywun i’w helpu.

  A D Welding was successful in securing £9,609.75 in order to purchase machinery and equipment necessary for this start up business to commence providing an invaluable service to other rural businesses, hoping in 3 years to be able to employ a member of staff to help him.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £9,609.75

  Dovecote Brewery

  Peiriant canio cwrw ar gyfer busnes Bragdy

  Canning machine for Brewery business

  Roedd Dovecote Brewery yn llwyddiannus trwy sicrhau grant ar gyfer buddsoddi mewn peiriant canio cwrw. Roedd angen hyn arnynt oherwydd gorfu iddynt daflu casgenni lawer o gwrw yn ystod y cyfnod clo. Bydd y peiriant canio newydd yn agor y farchnad iddynt ar gyfer gwerthu eu cwrw artisan.

  Dovecote Brewery was successful in securing a grant for investment in a canning machine. They needed this because they had to throw lots of barrels of beer during the lockdown. The new canning machine will open up the market for them to sell their artisan beers.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £8,995.00

  Llaethdy Llwyn Banc / Llwyn Banc Dairy

  Peiriant Gwerthu

  Vending Machine

  Bu Llaethdy Llwyn Banc yn llwyddiannus i sircrhau arian i brynu peiriant gwerthu llaeth ac ystytlaeth o adeilad ar y fferm gan ddefnyddio llaeth sy’n cael ei gynhyrchu ganddyn nhw yn Llwyn Banc.

  Llwyn Banc Dairy was successful in securing funding to purchase a vending machine to sell milk and milkshakes which will be set up in a building on the farm using milk produced by them at Llwyn Banc Dairy.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £10,000.00

  Briwsion Brys

  Offer Coginio

   

  Catering equipment

  Cafodd Brwision Brys arian ar gyfer prynu offer coginio masnachol ar gyfer busnes newydd fydd yn sefydlu ym Mhentrefoelas. Byd hyn yn sirchau swydd llawn amser ar gyfer yr ymgeisydd.

  Briwsion Brys were awarded a grant to purchase commercial catering equipment for a new business establishing in Pentrefoelas. This will provide a full time job for the candidate.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £3,135.00

  Snowdonia Goat Company

  Blwch oeri masnachol cludadwy a generator

   

  Transportable commercial cold storage and Generator

  Llwyddodd Snowdonia Goat Company sirchau grant ar gyfer prynu blwch oeri masnachol cludadwy ar gyfer eu busnes. Bydd hyn yn eu galluogi i ddanfon eu cynnyrch - llaeth, caws a chig gafr i siopau a mannau fydd yn gwerthu eu cynnyrch. Yn ogystal ar gais yr arolygydd llaeth cawsant arian i brynu generator, fydd yn hanfodol os y bydd toriad yn y trydan.

  Snowdonia Goat Company secured grant aid for the purchase of a commercial portable cooling box for their business. This will allow them to deliver their milk, cheese and goat meat to shops and outlets. In addition, at the request of the dairy inspector, they received funding to purchase a generator, which will be essential in the event of a power cut.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £8,057.25

  Angel Feathers Ltd

  Still ar gyfer cynhyrchu Gin a golchwr potel

   

  Still for Gin production and bottle washer

  Llwyddodd Angel Feathers i sirchau grant ar gyfer prynu Still er mwyn gallu distyllu Gin Moel Famau fy’n ychwanegu at eu ystod presenol o wiriodydd.   Yn ogystal roedd angen golchwr poteli arnynt ar gyfer y cynhyrchu. Byddant hefyd yn gweithio gyda Hospis Sant Cyndeyrn i greu Gin er mwyn cefnogi’r Hospis.

  Angel Feathers was successful in securing a grant for the purchase of Still to distil Moel Famau Gin adding to their current range of drinks. They also needed a bottle washer for the production. They will also work with St Kentigern Hospice to create a Gin to support the Hospice

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £5,245.00

  Wernog Wood

  Classic Wide Wood-Mizer Sawmill

  Bydd yr arian a dderbyniodd Wernog Wood yn mynd tuag at brynnu Classic Wide Wood-Mizer Sawmill. Maent yn rhedeg cyrisau ar y safle a bydd yr offer newydd yn eu galluogi i ddefnyddio y coed sydd ar ei tir ar gyfer hyn, gan droi y coed yn gadeiriau neu gyllill a ffyrc ymysg pethau eraill.

  The money received by Wernog Wood will go towards the purchase of Classic Wide Wood-Mizer Sawmill. They run courses on site and the new equipment will allow them to use the trees on their land for this, turning the trees into chairs, knives, forks and other items.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £9,326.00

  I & C Williams

  Podiau Glampio a Rheoli Coetir

  Glampin Pods and Woodland Management

  Llwyddodd I & C Williams i dderbyn 50% o gost y prosiect ar gyfer arall gyfeirio a chychwyn busnes newydd trwy osod Podiau Gampio fydd yn cynnig unedau hunangynhwysol ac yn elwa o ardaloedd dec arnofio preifat yn ogystal a rheoli’r coetir ar y fferm.

  I & C Williams were successful in being awarded 50% of the project cost for a farm diversification and setting up a new business by installing Glamping Pods which will offer self-contained units and benefit from private floating deck areas and also managing the woodland on the farm.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £15,843.77

  Coffi Eryri

  Rhostiwr newydd

  New Roaster

  Bu i Coffi Eryri fod yn llwyddiannus i ennill grant er mwyn cael rhostiwr newydd ar gyfer y busnes. Bydd hyn yn galluogi’r busnes i ehanghu yn sylweddol a chreu swyddi newydd.

  Coffi Eryri was successful in being awarded a grant to acquire a new roaster for the business. This will enable the business to expand significantly and create new jobs.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £20,507.20

  Gwinllan y Dyffryn / Vale Vineyard

  Gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr i’r winllan

  Improving facilities for visitors to the vineyard

  Bu Gwinllan y Dyffryn yn llwyddiannus gyda’i cais ar gyfer uwchraddio cyfleusterau ymwelwyr i’r winllan, er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr a’u galluogi i gynnal ‘Taste tasing’ yno. Bydd hefyd gyfleoedd i wirfoddoli i hel y grawnwin.

  Vale Vineyard was successful in its bid for upgrading visitor facilities to the vineyard, to enhance the visitor experience and enable it to host 'Taste tasing'. There will also be opportunities to volunteer to collect the grapes.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £15,482.10

  Serekinti Ltd

  Datblygu Caffi ac Ardal Gymunedol o fewn yr adeilad

  Develop a café and Community Area within the building

  Llwyddodd Serekinti dderbyn 50% o’r swm ar gyfer y prosiect o adnewyddu a datblygu Caffi ac Arfal Gymunedol o fewn adeilad hanesyddol yn Ninbych.   Bydd hyn yn arwain i greu sawl swydd newydd.

  Serekinti received 50% of the sum for the project of renovating and developing a Community Café and Community Area within a historic building in Denbigh. This will lead to the creation of several new jobs.

  Hyd - 21 

  Oct - 21

  £35,000.00

 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Clwb Pel-droed Ieuenctid Llanrwst

  Prynu Ride-On Iawn Tractor

  Purchase Ride-On Iawn Tractor 

  Rhag – 20 

  Dec -20 

  £5,599.00

  Cyngor Cymuned Llanferres Community Council

  Datblygu’r parc chwarae a’r berllan.

  Development of the Park and Orchard area.

  Rhag – 20

  Dec -20

  £18,476.00

  Neuadd y Plwyf Llannefydd Parish Hall

  Adnewyddu’r neuadd 

  Refurbishment of the hall

  Rhag – 20

  Dec -20

  £162,925.03

  Clwb Pel-droed Tref Dinbych / Denbigh Town Football Club

  Gosod system ddraenio a gosod arwyneb chwarae glaswellt yn ei le

  Installation of Drainage system and replacement of grass playing surface

  Rhag – 20

  Dec -20

  £79,877.31

  Y Ty Gwyrdd Ltd

  Siop diwastraff, gweithy, caffi 

  Zero waste shop, workshop and café

  Rhag – 20

  Dec -20

  £6,352.00

  Baby Basics Dyffryn Clwyd

  Nwyddau anghenrheidiol i famau beichiog

  Essential goods for expectamt mothers

  Maw -21 

  Mar - 21

  £9,867.30

  CRhA Cerrigydrudion PTA

  LLoches bren

  Wooden Gazebo

  Maw - 21

  Mar - 21

  £9,540.00

  Grwp Adfer Cloc Rhuthun

  Ruthin Clock Restoration Committee

  Cam 1 gwaith adfer y cloc

  Restoration of the clock Phase 1

  Maw – 21

  Mar - 21

  £3,753.02

  OPRA Cymru

  Opera I Blant - March ap Meirchion

  Children's Opera - March ap Meirchion

  Maw – 21

  Mar - 21

  £3,800.00

  Clwb Rygbi Dinbych 

  Denbigh Football Club

  Cam 2 – Llifoleadau y cae hyfforddi 

  Phase 2 - training pitch floodlights

  Maw – 21 

  Mar - 21

  £9,500.00


  Ruthin Artisan Markets CIC

  Pebyll i'r farchnad

  Market Gazebos

  Maw – 21 

  Mar - 21

  £9,899.33

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion

  Cerrigydrudion Football Club

  Offer I’r clwb

  Equipment

  Maw – 21

  Mar - 21

  £4,891.15

  Grwp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

  Clwydian Range Food & Drink Group

  ACE Bwyd a Diod

  ACE Food & Drink

  Maw – 21

  Mar - 21

  £24,000.00

  Ysgol Bro Gwydir

  Offer antur ardal tu allan 

  Outdoor adventure course

  Maw – 21

  Mar - 21

  £10,000.00

  Clwb Nofio Rhuthun

  Ruthun Swimming Club

  Adnewyddu bblociau deifio

  Replacement of diving blocks

  Maw – 21

  Mar - 21

  £4,888.80

  Canolfan Gymunedol Llanbedr Dyffryn

  Dyffryn Clwyd Village Hall

  Adnewyddu y system wresogi

  Replacement of Heating System

  Maw – 21

  Mar - 21

  £6,736.00

  Gŵyl Ddramâu’r Odyn

  Dramau newydd i’w gŵyl leol 

  New Drama's for the local festival

  Maw – 21

  Mar - 21

  £6,020.00

  Cymdeithas Hanes Llandyrnog & Llangwyfan

  Llandyrnog & Llangwyfan History Society

  Cysylltu ein gorffenol gyda’n presenol

  Connecting our past to our present

  Maw – 21

  Mar - 21

  £9,509.40

  Clwb Pel-droed Rhuthun

  Ruthin Town Football Club

  Llifoleadau

  Floodlights

  Maw – 21

  Mar - 21

  £98,057.15

  Cylch Meithrin Maesywaen

  Ardal tu allan y lleoliad newydd

  New premises outside area

  Maw – 21

  Mar - 21

  £12,795.00

  Clwb Pel-droed Bro Cernyw

  Bro Cernyw Football Club

  Gwelliannau i'r cae ped-droed

  Football field improvements

  Gorff – 21

  July- 21

  £6,782.75
  John Muir Trust

  Bywyd gwyllt a lles

  Wellbeing & wildness

  Gorff – 21

  July- 21

  £27,056.50
  Nerth dy Ben

  Cyfres o bodlediadau 

  Series of podcasts

  Gorff – 21

  July- 21

  £9,780.00

  Cadwrch Curiadau 

  Keep the Beats

  Defibrillators – Llyn Brenig, Llyn Alwen, Cyffylliog, Bontuchel a Llanrhaeadr

  Gorff – 21

  July- 21

  £12,384.60

  The Denbigh Workshop

  Ysgol haf Celfyddydau I bawb

  ARTS for all summer school

  Gorff – 21

  July- 21

  £6,000.00

  Drosi Bikes

  Beicio bob dydd

  Everyday cycle

  Gorff – 21

  July- 21

  £7,094.99
  Gwyl Rhuthun

  Offer prosiect cynaliadwyedd

  Equipment for their sustainability project

  Gorff – 21

  July- 21

  £9,977.78
  Ruthin Panto Society

  Microffonau

  Microphones

  Gorff – 21

  July- 21

  £9,935.61
  Furry Felines

  Llociau cathod

  Cat pens

  Gorff – 21

  July- 21

  £9,995.00
  Ty Gobaith

  Gweithiwr allweddol I gefnogi teuluoedd

  Key worker to support families

  Gorff – 21

  July- 21

  £9,954.00
  Ysgol Dyffryn Conwy

  Swyddog Digidol Cymunedol – Y Dyfodol Digidol 

  Community Digital Officer - The Digital Future

  Gorff – 21

  July- 21

  £70,658.59
  Denbigh Cricket Club

  Rhwydi a gorchuddion

  Nets and covers

  Gorff – 21

  July- 21

  £18,768.00
  Golygfa Gwydyr

  Pwmp gwresogi ‘Air Source’

  Air Source heat pump

  Gorff – 21

  July- 21

  £3,000.00
  Cylch Meithrin Llandderfel a Sarnau

  Datblygu ardal tu allan a thaflunydd

  Develop the outside area and projector

  Gorff – 21

  July- 21

  £8,414.41
  Ysgol Pentrecelyn

  Adeeilad tu allan newydd

  New outside building

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £7,200.00
  Canolfan Addysg Bro Cinmeirch Joint Committee

  Cyfarpar newydd I’r parc cymunedol

  New equipment for the Community Park

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £4,949.76

  Clwb Bowlio Corwen

  Corwen Bowling Club

  Torrwr gwair 'Dennis' newydd

  New 'Dennis' Mower

  Rhag – 21

  Dec- 21

   £9,018.00

  Slalom Gogledd Cymru

  North Wales Slalom

  Cyfarpar newydd I gychwyn clwb yn Mile end Mill Llangollen

  New equipment in order to start a new club in Mile end mill Llangollen

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £9,036.40

  Cymdeithas cae chwarae ac adloniadol Llanferres

  Llanferres Playing Field and Recreational Association

  Cyfarpar newydd I’r parc cymunedol

  New equipment for the Community Park

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £20,000.00
  Yr Ifanc yn Ial

  Ailosod ffens ddur o amgylch y parc chwarae

  Installing a steel fence around the play park

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £10,000.00

  Neuadd Bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd

  Dyffryn Clwyd Village Hall

  Prynu 80 o gadeiriau newydd I’r neuadd

  Purchasing 80 new chairs for the village hall

  Rhag – 21

  Dec- 21

   £4,346.40

  Neuadd Bentref Trefnant

  Trefnant Village Hall

  Gosod 15 o baneli solar newydd ar do yr adeilad

  Installing 15 new solar panels on the building's roof

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £15,822.00
  Tros Gynnal Plant Cymru

  Cynhyrchu Pasbort gwybodaeth I unigolion gyda anghenion dysgu

  Producing information passports for individuals with learning difficulties

  Rhag – 21

  Dec- 21

  £10,000.00
  Cyngor Cymuned Aberchwiler

  Gosod Deffibrilwr yn y pentref

  Installing a defibrillator in the village

  Ebrill – 22

  April- 22

  £1,506.20

  Cymdeithas Cymuned ac Ieuentid Bro Aled Llansannan

  Adeiladu estyniad i’r ganolfan er budd y gymuned

  Building an extension to the hall for community benefit

  Ebrill – 22

  April- 22

  £59,974.64

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion

  Cerrigydrudion Football Club

  Gosod barriers a ‘dug outs’ symudadwy o amgylch y cae

  Installing removable barriers and dug outs round the pitch

  Ebrill – 22

  April- 22

  £30,012.00
  Ysgol Pantpastynog

  Cart y plwyf – Prynu bws mini cymunedol newydd

  Purchase a community mini bus

   

  Ebrill – 22

  April- 22

  £25,281.73
  Sioe Fflint & Denbigh Show

  Prynu offer i helpu cynaliadwyedd y sioe

  Purchasing equipment to help the shows sustainability

  Ebrill – 22

  April- 22

  £7,849.36

  Clwb Pel-droed Llannefydd

  Llannefydd Football Club

  Ehangu y Man Chwarae

  Play area Enlargement

  Ebrill – 22

  April- 22

  £8,400.00
  Neuadd Plwyf Bylchau Parish Hall

  Uwchraddio’r system oleadau

  Upgrading the lighting system

  Ebrill – 22

  April- 22

  £3000.00
  Clocswyr Conwy

  Prynu gwisgoedd traddoiadol Cymru a chlocsiau

  Purchasing traditional Welsh clothing and clogs

  Ebrill – 22

  April- 22

  £9,999.00
  Urdd Gobaith Cymru

  Gardd Eco Clocaenog

  Clocaenog Eco Garden

  Ebrill – 22

  April- 22

  £15,380.00
 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cofid-19 Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date                       

  Swm y cyllid / Amount funded                                              

   


  Llangollen Town Council                                                          

  Banc Bwyd

  Food Bank

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £5,000.00

  G2G CIC

  Argraffu 3D PPE 

  PPE 3D Printing

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £2,788.00

  S Denbs Community Partnership

  Menter cefnofi’r gymuned

  Community support initiative

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £4,940.00

  Ty Gobaith

  Hope House

  Blanced cwtch i blant

  Child Cuddle Blanket

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £5,000.00

  Welsh Hearts

  Defibrillators

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £5,000.00

  Denbigh Forget me not

  PPE a deunyddiau hanfodol 

  PPE & Essentials

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £4,980.00

  Antur Cae Cymro Village Association

  Cefnogaeth gymunedol

  Community Support

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £4,550.00

  Llandegla Community Shop

  Cefnogaeth gymunedol

  Community Support

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £4,815.60

  Shelter Cymru

  Cefnogi’r gymuned di-gartref

  Supporting homeless community

  Ebr – 20 

  Apr - 20

  £3,000.00

  Denbigh Youth Project

  Cefnogaeth 1 i 1 a bwyd /

  1-2-1 support & food

  Mai – 20 

  May- 20

  £1,860.00

  Ysgol Dyffryn Conwy

  PPE ar gyfer mudiadau lleol a chymunedol 

  PPE for local community settings

  Mai – 20 

  May- 20

  £1,400.00

  Tenovus

  Cefnogaeth Covid-19 I’r rhai sydd yn dioddef o gancr 

  Covid 19 support for cancer sufferers

  June – 20 

  Meh- 20

  £5,000.00

  Homestart Cymru Denbighshire

  Cefnogaeth covid – 19 

  Covid – 19 Support

  Hyd – 20 

  Oct - 20

  £5,000.00

  St Kentigern

  Till newydd i 2 siop 

  Tills for 2 shops

  Hyd – 20 

  Oct - 20

  £5,000.00

  Menter Bro Cernyw

  Deunyddiau glanhau

  Cleaning products

  Hyd – 20 

  Oct - 20

  £483.00

  Llandegla Café

  Byrddau, cadeiriau a pheintio

  Tables, Chairs, Painting

  Tach – 20 

  Nov - 20

  £4,990.00

  Antur Cae Cymro

  Pabell fawr, gwres a gwisg 

  Marquee, heating, uniform

  Tach - 20 

  Nov - 20

  £5,000.00

  Capel Saron

  Arwyddion

  Signs

  Tach – 20 

  Nov - 20

  £144.00

  Cylch Meithrin Clocaenog

  Costau cynnal yn y lleoliad dros dro

  Running Costs in the provisional setting

  Rhag – 20 

  Dec - 20

  £1,275.00

  Canolfan Uwchaled

  Deunyddiau glanhau 

  Cleaning materials

  Rhag – 20 

  Dec - 20

  £2,103.09

  Ymlaen Rhuthun

  Cyngerdd rhithiol – lles 

  Wellbeing concert - virtual

  Rhag – 20 

  Dec - 20

  £1,900.00

  Deafblind

  Prosiect ‘paid a rhoi’r ffon I lawr /

  Don’t Hang up project

  Chwef – 21

  Feb – 21

  £5,000.00

  Ysgol Dyffryn Ial

  Datblygu ardal tu allan 

  Outside area development

  Mai – 21 

  May - 21

  £5,000.00
  Canolfan Dewi Sant Eryrys

  Ffenestri i awyru’r ganolfan

  Windows for ventilation 

  Meh – 21 

  June - 21

  £3,846.00
  Youth Shedz

  Gweithdai ysgrifennu creadigol 

  Creative writing workshops

  Meh – 21 

  June - 21

  £4,800.00
  Ysgol Bro Cernyw

  Datblygu ardal tu allan 

  Outside area development

  Gorff – 21 

  Jul - 21

  £1,230.00
  Corwen Town Council

  Gweithdai lles I’r henoed 

  Elderly wellbeing workshops

  Gorff – 21 

  Jul - 21

  £2,460.00
  Ysgol Cefn Meiriadog

  Datblygu ardal dysgu tu allan

  Developing an outside teaching area

  Medi – 21 

  Sept- 21

  £5,000.00
  reSource CIC

  Cyfraniad tuag at gostau rhedeg y grwp I’w cynorthwyo I barhau gyda’u darpariaeth

  Contribution towards the running costs to allow them to continue with their provision

  Medi – 21 

  Sept- 21

  £4,729.68
  Clwb Godre’r Hiraethog Pentrefoelas a’r cylch

  Cyfraniad tuag at eu digwyddiad cyntaf ers dechrau’r pandemig

  Contribution towards their first event since the start of the pandemic

  Tach – 21 

  Nov- 21

  £650.00

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397