Dyraniadau Cyllid

 • Cronfa Fusnes Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Busnes / Business

  Prosiect / Project

  Disgrifiad bras / Brief description

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Ty Eising

  Offer Coginio Pwrpasol

   

  Roedd Ty Eising yn llwyddiannus yn eu cais a chael prynu offer pwrpasol ar gyfer y busns fydd yn eu galluogi i gynhyrchu archebion mewn llaw a gweithio yn fwy effeithiol yn ogystal â chynnig dyluniadau mwy cywrain fydd yn cydfynd a’r tueddiadau diweddaraf

  Hyd - 21 

  £3,251.80

  Derwydd Cyf

  Datblygu Ardal Wylio ar y Fferm Wyau

  Bu Derwydd Cyf yn llwyddiannus trwy gael 50% o gost y prosiect ar gyfer creu ardal wylio, darparu sgriniau digidol ac addysgiadaol er mwyn i ymwelwyr gael gweld y broses o gynhyrchu wyau ar ffordd mae ffermwyr yn cynhyrchu ein bwyd ac yn gweithio. Bydd hwn yn adnodd fydd yn rhad ac am ddim i’r ymwelwyr.

  Hyd - 21 

  £33,269.00

  A D Welding

  Periannau ac offer ar gyfer y busnes weldio

  Bu A D Welding yn llwyddiannus i sicrhau £9609.75 ar gyfer prynu peiriannau ac offer ar gyfer y busnes cychwynol yma fydd yn darparu gwasanaeth amrhisiadwy i fusnesau gweldig eraill, gan obeithio ymhen 3 mlynedd y bydd yn gallu cyflogi rhywun i’w helpu.

  Hyd - 21 

  £9,609.75

  Dovecote Brewery

  Peiriant canio cwrw ar gyfer busnes Bragdy

  Roedd Dovecote Brewery yn llwyddiannus trwy sicrhau grant ar gyfer buddsoddi mewn peiriant canio cwrw. Roedd angen hyn arnynt oherwydd gorfu iddynt daflu casgenni lawer o gwrw yn ystod y cyfnod clo. Bydd y peiriant canio newydd yn agor y farchnad iddynt ar gyfer gwerthu eu cwrw artisan.

  Hyd - 21 

  £8,995.00

  Llaethdy Llwyn Banc / Llwyn Banc Dairy

  Peiriant Gwerthu

  Bu Llaethdy Llwyn Banc yn llwyddiannus i sircrhau arian i brynu peiriant gwerthu llaeth ac ystytlaeth o adeilad ar y fferm gan ddefnyddio llaeth sy’n cael ei gynhyrchu ganddyn nhw yn Llwyn Banc.

  Hyd - 21 

  £10,000.00

  Briwsion Brys

  Offer Coginio

   

  Cafodd Brwision Brys arian ar gyfer prynu offer coginio masnachol ar gyfer busnes newydd fydd yn sefydlu ym Mhentrefoelas. Byd hyn yn sirchau swydd llawn amser ar gyfer yr ymgeisydd.

  Hyd - 21 

  £3,135.00

  Snowdonia Goat Company

  Blwch oeri masnachol cludadwy a generator

   

  Llwyddodd Snowdonia Goat Company sirchau grant ar gyfer prynu blwch oeri masnachol cludadwy ar gyfer eu busnes. Bydd hyn yn eu galluogi i ddanfon eu cynnyrch - llaeth, caws a chig gafr i siopau a mannau fydd yn gwerthu eu cynnyrch. Yn ogystal ar gais yr arolygydd llaeth cawsant arian i brynu generator, fydd yn hanfodol os y bydd toriad yn y trydan.

  Hyd - 21 

  £8,057.25

  Angel Feathers Ltd

  Still ar gyfer cynhyrchu Gin a golchwr potel

   

  Llwyddodd Angel Feathers i sirchau grant ar gyfer prynu Still er mwyn gallu distyllu Gin Moel Famau fy’n ychwanegu at eu ystod presenol o wiriodydd.   Yn ogystal roedd angen golchwr poteli arnynt ar gyfer y cynhyrchu. Byddant hefyd yn gweithio gyda Hospis Sant Cyndeyrn i greu Gin er mwyn cefnogi’r Hospis.

  Hyd - 21 

  £5,245.00

  Wernog Wood

  Classic Wide Wood-Mizer Sawmill

  Bydd yr arian a dderbyniodd Wernog Wood yn mynd tuag at brynnu Classic Wide Wood-Mizer Sawmill. Maent yn rhedeg cyrisau ar y safle a bydd yr offer newydd yn eu galluogi i ddefnyddio y coed sydd ar ei tir ar gyfer hyn, gan droi y coed yn gadeiriau neu gyllill a ffyrc ymysg pethau eraill.

  Hyd - 21 

  £9,326.00

  I & C Williams

  Podiau Glampio a Rheoli Coetir

  Llwyddodd I & C Williams i dderbyn 50% o gost y prosiect ar gyfer arall gyfeirio a chychwyn busnes newydd trwy osod Podiau Gampio fydd yn cynnig unedau hunangynhwysol ac yn elwa o ardaloedd dec arnofio preifat yn ogystal a rheoli’r coetir ar y fferm.

  Hyd - 21 

  £15,843.77

  Coffi Eryri

  Rhostiwr newydd

  Bu i Coffi Eryri fod yn llwyddiannus i ennill grant er mwyn cael rhostiwr newydd ar gyfer y busnes. Bydd hyn yn galluogi’r busnes i ehanghu yn sylweddol a chreu swyddi newydd.

  Hyd - 21 

  £20,507.20

  Gwinllan y Dyffryn / Vale Vineyard

  Gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr i’r winllan

  Bu Gwinllan y Dyffryn yn llwyddiannus gyda’i cais ar gyfer uwchraddio cyfleusterau ymwelwyr i’r winllan, er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr a’u galluogi i gynnal ‘Taste tasing’ yno. Bydd hefyd gyfleoedd i wirfoddoli i hel y grawnwin.

  Hyd - 21 

  £15,482.10

  Serekinti Ltd

  Datblygu Caffi ac Ardal Gymunedol o fewn yr adeilad

  Llwyddodd Serekinti dderbyn 50% o’r swm ar gyfer y prosiect o adnewyddu a datblygu Caffi ac Arfal Gymunedol o fewn adeilad hanesyddol yn Ninbych.   Bydd hyn yn arwain i greu sawl swydd newydd.

  Hyd - 21 

  £35,000.00

  G Jones Fabrications

  Prynu offer ar gyfer busnes newydd

  Cychwyn Busnes Newydd - Prynu offer gwneuthuriad weldio dur hanfodol

  Hyd - 22

   

  £8,549.28
  Graig Morgan Cyf

  Cyflenwad trydan i Chwarel Wern Ddu

  Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio tuag at y gost o osod a chyflenwi trydan i’r busnes yn Chwarel Wern Ddu. Maent yn dymuno hyrwyddo ac annog y defnydd o feiciau modur trydan yn y lleoliad oherwydd eu manteision i'r amgylchedd a lefelau sŵn is. Bydd hefyd o fudd i'r maes gwersylla a'r adeilad ei hun.

  Hyd -  22

   

  £24,220.65
  Llanbenwch Cyf

  Siop Newydd a Chaffi Cynnyrch Lleol yn Llanbenwch

  Yn dilyn ymateb anhygoel i’r caffi a’r siop dros dro gyda’r arian yma byddant yn adeiladu sied newydd er mwyn cael derbynfa, siop a chaffi o dan yr un to.

  Hyd - 22

  £70,000.00
  Y Llew Gwyn

  Cegin newydd ac adnewyddu ystafelloedd bwyta

  Dechreuodd aelodau o’r gymuned ymgyrch i godi arian yn 2021 a bu’n hynod lwyddiannus, gan arwain at dros 60 o gyfranddalwyr, gan godi £535,000 ar gyfer prynu ac adnewyddu’n rhannol yr adeilad. Maent bellach wedi sicrhau’r cyllid hwn i adnewyddu’r gegin yn benodol ac ystafelloedd bwyta. Ar hyn o bryd ni allant gynnig bwyd felly bydd hwn yn gyfle gwych i dyfu'r busnes.

  Hyd - 22

  £69,960.00
  The Crown Inn

  Newid y tanc septic

  Datblygu'r cyfleusterau ar gyfer y dafarn a'r maes gwersylla drwy newid y tanc septig. Bydd cwblhau’r prosiect hwn yn sicrhau y gall y busnes dyfu a bod y safle’n gallu cyflawni ei botensial o ran capasiti gan fod yr un presennol wedi’i osod cyn datblygu’r maes gwersylla ac o ganlyniad yn cyfyngu ar y cyfleoedd.

  Hyd - 22

   

  £10,000.00
  Mynydd Sleddog 

  Cam 1 – Llwybrau Ychwanegol o fewn Coedwig Bwlch Hafod Einion a Marchnata

  Gwella'r llwybr coedwig presennol a chyflwyno llwybrau ychwanegol i ardal Bwlch Hafod Einion. Cawsant hefyd gyllid cymeradwy ar gyfer marchnata'r busnes.

  Hyd - 22 £8,785.44
  Arlunio gan Eirs Offer Newydd Mae hwn yn fusnes newydd sy'n datblygu. Y grant yw prynu gwell offer er mwyn tyfu'r busnes a chynhyrchu mwy, yn ogystal â lleihau ôl troed carbon trwy argraffu gartref. Hyd - 23 £9,736.83
  Marian Rees Offer Cyfieithu ar y Pryd Prynu offer newydd cyfieithu ar y pryd i'r busnes Hyd - 23 £4,363.20
  Brenig Glamping Pod Glampio Unigryw Datblygu pod glampio unigryw ychwanegol i'r busnes Hyd - 23 £8,856.00
  Glan y Gors Karting  Strwythyr 3 cam Gosod strwythur tri cham er mwyn datblygu cartio trydan a gwersylla gyda thrydan Hyd - 23 £70,000.00
  Ilan Evans Gweithdy Adeiladu sied ar gyfer creu gofod gweithdy a storfa i'r busnes Hyd - 23 £61,141.50
  Porth Eryri Glamping Uned Glampio ychwanegol Ehangu a datblygu'r busnes wrth ddatblygu uned glampio ychwanegol  Hyd - 23 £39,200.00
  Siop Clwyd Datblygu'r wefan a siop Datblygu'r wefan ar gyfer gwerthu nwyddau, prynu 'till' newydd mwy priodiol a silffoedd Hyd - 23 £5,652.66
  Animal Encounters Wales Offer  Prynu offer amrywiol er mwyn cynorthwyo'r cwmni wrth fynd allan i ddigwyddiadau, partïon a sesiynau lles Hyd - 23 £5,846.18
  Flavour Moments Ltd Offer Prynu peiriant arbenigol i gynhyrchu perlau caws gafr gyda chanolfannau â blas Hyd - 23 £19,404.00
  Parc Pen y Bryn Datblygu adeilad Ail wneud hen sgubor i gael cyfleusterau ar gyfer tai bach ac ystafelloedd ymolchi. Byddent hefyd yn datblygu caffi yno fydd yn agored i'r cyhoedd yn ogystal ar rheiny sydd yn aros yno.  Hyd - 23 £68,496.68
 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Clwb Pel-droed Ieuenctid Llanrwst

  Prynu Ride-On Iawn Tractor

  Rhag – 20 

  £5,599.00

  Cyngor Cymuned Llanferres Community Council

  Datblygu’r parc chwarae a’r berllan.

  Rhag – 20

  £18,476.00

  Neuadd y Plwyf Llannefydd Parish Hall

  Adnewyddu’r neuadd 

  Rhag – 20

  £162,925.03

  Clwb Pel-droed Tref Dinbych / Denbigh Town Football Club

  Gosod system ddraenio a gosod arwyneb chwarae glaswellt yn ei le

  Rhag – 20

  £79,877.31

  Y Ty Gwyrdd Ltd

  Siop diwastraff, gweithy, caffi 

  Rhag – 20

  £6,352.00

  Baby Basics Dyffryn Clwyd

  Nwyddau anghenrheidiol i famau beichiog

  Maw -21 

  £9,867.30

  CRhA Cerrigydrudion PTA

  LLoches bren

  Maw - 21

  £9,540.00

  Grwp Adfer Cloc Rhuthun

  Cam 1 gwaith adfer y cloc

  Maw – 21

  £3,753.02

  OPRA Cymru

  Opera I Blant - March ap Meirchion

  Maw – 21

  £3,800.00

  Clwb Rygbi Dinbych 

  Cam 2 – Llifoleadau y cae hyfforddi 

  Maw – 21 

  £9,500.00


  Ruthin Artisan Markets CIC

  Pebyll i'r farchnad

  Maw – 21 

  £9,899.33

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion

  Offer I’r clwb

  Maw – 21

  £4,891.15

  Grwp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

  ACE Bwyd a Diod

  Maw – 21

  £24,000.00

  Ysgol Bro Gwydir

  Offer antur ardal tu allan 

  Maw – 21

  £10,000.00

  Clwb Nofio Rhuthun

  Adnewyddu bblociau deifio

  Maw – 21

  £4,888.80

  Canolfan Gymunedol Llanbedr Dyffryn

  Adnewyddu y system wresogi

  Maw – 21

  £6,736.00

  Gŵyl Ddramâu’r Odyn

  Dramau newydd i’w gŵyl leol 

  Maw – 21

  £6,020.00

  Cymdeithas Hanes Llandyrnog & Llangwyfan

  Cysylltu ein gorffenol gyda’n presenol

   

  Maw – 21

  £9,509.40

  Clwb Pel-droed Rhuthun

  Llifoleadau

  Maw – 21

  £98,057.15

  Cylch Meithrin Maesywaen

  Ardal tu allan y lleoliad newydd

  Maw – 21

  £12,795.00

  Clwb Pel-droed Bro Cernyw

  Gwelliannau i'r cae ped-droed

  Gorff – 21

  £6,782.75
  John Muir Trust

  Bywyd gwyllt a lles

  Gorff – 21

  £13,528.25
  Nerth dy Ben

  Cyfres o bodlediadau 

  Gorff – 21

  £9,780.00

  Cadwrch Curiadau 

  Defibrillators – Llyn Brenig, Llyn Alwen, Cyffylliog, Bontuchel a Llanrhaeadr

  Gorff – 21

  £12,384.60

  The Denbigh Workshop

  Ysgol haf Celfyddydau I bawb

  Gorff – 21

  £6,000.00

  Drosi Bikes

  Beicio bob dydd

  Gorff – 21

  £7,094.99
  Gwyl Rhuthun

  Offer prosiect cynaliadwyedd

  Gorff – 21

  £9,977.78
  Ruthin Panto Society

  Microffonau

  Gorff – 21

  £9,935.61
  Furry Felines

  Llociau cathod

  Gorff – 21

  £9,995.00
  Ty Gobaith

  Gweithiwr allweddol I gefnogi teuluoedd

  Gorff – 21

  £9,954.00
  Ysgol Dyffryn Conwy

  Swyddog Digidol Cymunedol – Y Dyfodol Digidol 

  Gorff – 21

  £70,658.59
  Denbigh Cricket Club

  Rhwydi a gorchuddion

  Gorff – 21

  £18,768.00
  Clocaenog Red Squirrel Trust

  Warden cymunedol

  Gorff – 21

  £35,000.00
  Golygfa Gwydyr

  Pwmp gwresogi ‘Air Source’

  Gorff – 21

  £3,000.00
  Cylch Meithrin Llandderfel a Sarnau

  Datblygu ardal tu allan a thaflunydd

  Gorff – 21

  £8,414.41
  Ysgol Pentrecelyn

  Adeeilad tu allan newydd

  Rhag – 21

  £7,200.00
  Canolfan Addysg Bro Cinmeirch Joint Committee

  Cyfarpar newydd I’r parc cymunedol

  Rhag – 21

  £4,949.76

  Clwb Bowlio Corwen

  Torrwr gwair 'Dennis' newydd

  Rhag – 21

   £9,018.00

  Slalom Gogledd Cymru

  Cyfarpar newydd I gychwyn clwb yn Mile end Mill Llangollen

  Rhag – 21

  £9,036.40

  Cymdeithas cae chwarae ac adloniadol Llanferres

  Cyfarpar newydd I’r parc cymunedol

  Rhag – 21

  £20,000.00
  Yr Ifanc yn Ial

  Ailosod ffens ddur o amgylch y parc chwarae

  Rhag – 21

  £10,000.00

  Neuadd Bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd

  Prynu 80 o gadeiriau newydd I’r neuadd

  Rhag – 21  £4,346.40

  Neuadd Bentref Trefnant

  Gosod 15 o baneli solar newydd ar do yr adeilad

  Rhag – 21

  £15,822.00
  Tros Gynnal Plant Cymru

  Cynhyrchu Pasbort gwybodaeth I unigolion gyda anghenion dysgu

  Rhag – 21

  £10,000.00
  Ysgol Bro Aled

  Adeiladu 2 warchodfa tu allan

  Rhag - 21

  £9,065.00
  Cyngor Cymuned Aberchwiler

  Gosod Deffibrilwr yn y pentref

  Ebrill – 22

  £1,506.20

  Cymdeithas Cymuned ac Ieuentid Bro Aled Llansannan

  Adeiladu estyniad i’r ganolfan er budd y gymuned

  Ebrill – 22

  £59,974.64

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion

  Gosod barriers a ‘dug outs’ symudadwy o amgylch y cae

  Ebrill – 22

  £30,012.00
  Ysgol Pantpastynog

  Cart y plwyf – Prynu bws mini cymunedol newydd

   

  Ebrill – 22

  £25,281.73
  Sioe Fflint & Denbigh Show

  Prynu offer i helpu cynaliadwyedd y sioe

  Ebrill – 22

  £7,849.36

  Clwb Pel-droed Llannefydd

  Ehangu y Man Chwarae

  Ebrill – 22

  £8,400.00
  Neuadd Plwyf Bylchau Parish Hall

  Uwchraddio’r system oleadau

  Ebrill – 22

  £3,000.00
  Clocswyr Conwy

  Prynu gwisgoedd traddoiadol Cymru a chlocsiau

  Ebrill – 22

  £9,999.00
  Urdd Gobaith Cymru

  Gardd Eco Clocaenog

  Ebrill – 22

  £15,380.00
  Clwb Rygbi Nant Conwy

  Uwchraddio'r Pafiliwn Chwaraeon

  Ebrill – 22

   £28,750.00
  Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Gwella Profiad Ymwelwyr yng Ngors Maen Llwyd Ebrill – 22 £31,696.02
  Pentre Peryglon / Dangerpoint

  Ymweliadau Ysgolion

  Gorff – 22

  £43,613.75
  The Denbigh Workshop

  Ysgol Haf Gymunedol Greadigol

  Gorff – 22

  £6,000.00
  Sioe Derwen / Derwen Show

  Gazebos ar gyfer Sioe Derwen

  Gorff – 22

  £857.34
  St John's Ambulance

  Rhaglen Hyfforddiant Cymunedol

  Gorff – 22

  £8,000.00
  Ruthin and District Civic Association Rheilffordd Rhuthun: Llyfr Casglu Atgofion a Hanes Digidol 

  Gorff – 22

  £4,000.00
  ReSource CIC

  Amaeth-goedwig a Pherllan Cymunedol

  Gorff – 22

  £23,987.50
  Baby Basics Dyffryn Clwyd

  Costau Rhentu Uned Storio a Nwyddau anghenrheidiol i famau beichiog

  Gorff – 22

  £36,190.00

  Neuadd Eleanor - Llanfair Dyffryn Clwyd Village Hall

  Ychwanegu portch wrth allanfa dan a gwneud gwelliannu iechyd a diogelwch i’r trawst allanol

  Rhag - 22

  £13,706.90
  Clear Village Charitable Trust

  Addysgu digidol trwy dreftadaeth gymunedol

  Rhag - 22

  £9,889.41
  Young Enterprise

  Argraffu llyfrau cyllid i ysgolion ardal cronfa Clocaenog

  Rhag - 22

  £2,842.00
  studioMADE

  Rhaglen gelfyddydol gyfoes yn y Carriageworks Dinbych

  Rhag - 22

  £20,000.00
  Making Sense CIC

  Sesiynnau Dwylo Bach yn Llanrwst 

   

  Rhag - 22

  £9,920.00
  Clwb Talhaiarn

  Perfformiad i bawb - celfyddydau perfformio neu weithgareddau chwaraeon yn y clwb ar ôl ysgol i bawb ymuno am ddim

  Rhag - 22

  £3,450.00
  Y Ganolfan Llandrillo

  Gosod goleadau arbed Ynni newydd yn y Ganolfan 

  Rhag - 22

  £3,692.40
  Cyngor Cymuned Llandrillo 

  Cyfraniad tuag at gosod unedau gwefru ceir a beic trydan

  Rhag - 22

  £1,200.00
  Youth Shedz Denbigh

  Cefnogi pobl ifanc i ailgysylltu gyda’r gymuned

  Rhag - 22

  £9,980.00
  Clwb pêl-droed Henllan

  Caban newydd i’r glwb ynghyd a rhwydi uchel o amgylch y cae 

  Rhag - 22

  £36,802.00
  Citizens Advice Conwy

  Bydd y cyllid yn cyflogi Ymgynghorydd Gwledig cyflogedig sy’n siarad Cymraeg i ddarparu a chefnogi gwasanaethau cyngor a gwybodaeth wyneb yn wyneb i gymunedau Uwch Conwy, Uwch Aled, Llanrwst a’r ardaloedd cyfagos.

  Rhag - 22

  £19,073.28
  Merched y Wawr Derwen

  Gweithgareddau blynyddol Merched y Wawr Derwen a’r Cylch

  Rhag - 22

  £930.00
  Welsh National Sheepdog Trials

  Cynnal digwyddiad Treialon Cwn Defaid Cenedlaethol Cymru 2023

  Rhag - 22

  £9,600.00
  North Wales Toursim

  Marchnata a hyrwyddo Hiraethog ar gyfer twristiaeth

  Rhag - 22

  £10,000.00
  Cymdeithas Rieni ac Athrawon Pentrefoelas

  Datblygu’r ardd

  Rhag - 22

  £2,768.38
  Clwb Rygbi Rhuthun

  Estyniad i’r ystafelloedd newid

  Rhag - 22

  £80,000.00
  Foodshare Llangollen

  Darparu sicrwydd bwyd yn ardal Llangollen

  Rhag - 22 £10,000.00
  Mind Dyffryn Clwyd Adnewyddu y Farchnad Fenyn Rhag - 22 £75,000.00
  Cyngor Tref Rhuthun

  Prosiect Adfer Cofeb goffa Rhuthun

  Rhag - 22 £5,000.00
  Clwb Bowlio Llandrillo Cyfarpar newydd Gorff - 23

  £1,899.82

  Clwb Ffermwyr Ifanc Ysbyty Ifan

   

  Dathlu’r Sioe amaethyddol yn 50 oed Gorff - 23 £9,089.05
  Grwp Adfer Cloc Rhuthun Prosiect Treftadaeth Gymunedol Gorff - 23 £7,100.00
  Cyngor Cymuned Efenechtyd Gwella mynediad a chyfarpar ym mharc chwarae Pwllglas Gorff - 23 £45,000.00
  Clwb Bowlio Rhuthun System ddyfrhau Gorff - 23  £7,800.00
  Capel Bethel Melin y Coed Ail doi rhan o’r to sydd uwchben y festri gymunedol Gorff - 23 £10,000.00
  Cymdeithas Lenyddol Jerusalem Cegin newydd  Gorff - 23 £6,782.98
  Cor Bach Tremeirchion  Cyngerdd Nadolig 2023 Gorff - 23 £500.00
  Cymdeithas Chwaraeon Cynwyd - Y Clwb Bowlio Uwchraddio Grin bowlio Cynwyd Gorff - 23 £25,000.00
  Clwb Golff Pwllglas a Rhuthun Cam 1 prosiect cynaladwyedd – Borehole Gorff - 23 £10,000.00
  Cymdeithas Cymunedol Llanfwrog Prosiect Ynni Cyneladwy Gorff - 23 £40,290.00
  Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy Storiau o'r archifdy Gorff - 23 £3,000.00
  Clwb Pel-droed Rhuthun Prynu Tractor newydd i gynnal a chadw'r cae Gorff - 23 £6,000.00
  Lamb's Kings Garden Enterprise Pwy sy'n byw yn y maes chwarae? - Prosiect rhwng cenedlaethau gydag Ysgol Trefnant a Connexions i edrych ar dyfu cynnyrch. Rhag - 23 £8,315.00
  Centre of Sign-Sight-Souond Swyddog Hyfforddi ac Addysg Plant - dysgu BSL mewn ysgolion  Rhag - 23 £4,500.00
  ReSource CIC Denbighshire Gardd Modryb Rosa - cyllid ar gyfer rheolwr prosiect a phrentis i reoli'r safle ar gyfer grwpiau a gweithgareddau Rhag - 23 £27,568.00
  Ambiwlans Sant Ioan Cymru Ailsefydlu cangen ymatebwyr cyntaf Rhuthun, a dod â hen gerbyd i fyny i safon i'w ddefnyddio. Rhag - 23 £10,000.00
  Cyngor Cymuned Llandderfel Prosiect ar gyfer gwelliannau i 3 mynwent hanesyddol. Rhag - 23 £7,965.87
  Sefydliad y Merched Llanfihangel Glyn Myfyr Cyfraniad i gynnal y clwb dros 2 flynedd Rhag - 23 £1,020.00
  Clwb Bowlio Llansannan Prynu peiriant awyru Rhag - 23 £2,145.30
  Canolfan Gymunedol Trem y Foel Uwchraddio cyfleusterau yn y ganolfan Rhag - 23 £3,731.00
  Grwp Archeoleg Bryniau Clwyd Dadansoddiad o'r Garnedd Cylch ym Mryneglwys Rhag - 23 £3,000.00
  Clwb Bowlio Trefnant Uwchraddio'r llwybrau, cegin a gosod 4 gwarchodfa Rhag - 23 £10,000.00
 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cofid-19 Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date                       

  Swm y cyllid / Amount funded                                              

   


  Llangollen Town Council                                                  

  Banc Bwyd

  Ebr – 20 

  £5,000.00

  G2G CIC

  Argraffu 3D PPE 

  Ebr – 20 

  £2,788.00

  S Denbs Community Partnership

  Menter cefnofi’r gymuned

  Ebr – 20 

  £4,940.00

  Ty Gobaith

  Blanced cwtch i blant

  Ebr – 20 

  £5,000.00

  Welsh Hearts

  Defibrillators

  Ebr – 20 

  £5,000.00

  Denbigh Forget me not

  PPE a deunyddiau hanfodol 

  Ebr – 20 

  £4,980.00

  Antur Cae Cymro Village Association

  Cefnogaeth gymunedol

  Ebr – 20 

  £4,550.00

  Llandegla Community Shop

  Cefnogaeth gymunedol

  Ebr – 20 

  £4,815.60

  Shelter Cymru

  Cefnogi’r gymuned di-gartref

  Ebr – 20 

  £3,000.00

  Denbigh Youth Project

  Cefnogaeth 1 i 1 a bwyd 

  Mai – 20 

  £1,860.00

  Ysgol Dyffryn Conwy

  PPE ar gyfer mudiadau lleol a chymunedol 

  Mai – 20 

  £1,400.00

  Tenovus

  Cefnogaeth Covid-19 I’r rhai sydd yn dioddef o gancr 

  June – 20 

  £5,000.00

  Homestart Cymru Denbighshire

  Cefnogaeth covid – 19 

  Hyd – 20 

  £5,000.00

  St Kentigern

  Till newydd i 2 siop 

  Hyd – 20 

  £5,000.00

  Menter Bro Cernyw

  Deunyddiau glanhau

  Hyd – 20 

  £483.00

  Llandegla Café

  Byrddau, cadeiriau a pheintio

  Tach – 20 

  £4,990.00

  Antur Cae Cymro

  Pabell fawr, gwres a gwisg 

  Tach - 20 

  £5,000.00

  Capel Saron

  Arwyddion

  Tach – 20 

  £144.00

  Cylch Meithrin Clocaenog

  Costau cynnal yn y lleoliad dros dro

  Rhag – 20 

  £1,275.00

  Canolfan Uwchaled

  Deunyddiau glanhau 

  Rhag – 20 

  £2,103.09

  Ymlaen Rhuthun

  Cyngerdd rhithiol – lles 

  Rhag – 20 

  £1,900.00

  Deafblind

  Prosiect ‘paid a rhoi’r ffon I lawr /

  Chwef – 21

  £5,000.00

  Ysgol Dyffryn Ial

  Datblygu ardal tu allan 

  Mai – 21 

  £5,000.00
  Canolfan Dewi Sant Eryrys

  Ffenestri i awyru’r ganolfan

  Meh – 21 

  £3,846.00
  Youth Shedz

  Gweithdai ysgrifennu creadigol 

  Meh – 21 

  £4,800.00
  Ysgol Bro Cernyw

  Datblygu ardal tu allan 

  Gorff – 21 

  £1,230.00
  Corwen Town Council

  Gweithdai lles I’r henoed

  Gorff – 21 

  £2,460.00
  Ysgol Cefn Meiriadog

  Datblygu ardal dysgu tu allan

  Medi – 21 

  £5,000.00
  reSource CIC

  Cyfraniad tuag at gostau rhedeg y grwp I’w cynorthwyo I barhau gyda’u darpariaeth

  Medi – 21 

  £4,729.68
  Clwb Godre’r Hiraethog Pentrefoelas a’r cylch

  Cyfraniad tuag at eu digwyddiad cyntaf ers dechrau’r pandemig

  Tach – 21 

  £650.00
  Corwen Town Council Prosiect Lles Iachus                                

  Awst - 22

  £1,000.00
  Cymdeithas Ddrama Uwchaled

  Ail gychwyn y gymdeithas – costau trelar a deunyddiau 

  Rhag - 22

  £1,806.40
  Cynnig Activities

  Teithiau seibiant

  Rhag 22

  £2,040.00

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397