Dyfarniadau Cyllido

 • Cronfa Fusnes Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Busnes / Business

  Prosiect / Project

  Disgrifiad bras / Brief description

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Ty Eising

  Offer Coginio Pwrpasol

  Bespoke catering equipment

  Roedd Ty Eising yn llwyddiannus yn eu cais a chael prynu offer pwrpasol ar gyfer y busns fydd yn eu galluogi i gynhyrchu archebion mewn llaw a gweithio yn fwy effeithiol yn ogystal â chynnig dyluniadau mwy cywrain fydd yn cydfynd a’r tueddiadau diweddaraf

  Ty Eising were successful in gaining a grant towards the purchase of bespoke catering equipment for the business which will enable them to produce more orders, work more efficiently and also be able to offer more elaborate designs that will keep pace with the latest trends

  Hyd 21 / Oct 21

  £3,251.80

  Derwydd Cyf

  Datblygu Ardal Wylio ar y Fferm Wyau

  Develop Viewing Area on the Egg Farm

  Bu Derwydd Cyf yn llwyddiannus trwy gael 50% o gost y prosiect ar gyfer creu ardal wylio, darparu sgriniau digidol ac addysgiadaol er mwyn i ymwelwyr gael gweld y broses o gynhyrchu wyau ar ffordd mae ffermwyr yn cynhyrchu ein bwyd ac yn gweithio. Bydd hwn yn adnodd fydd yn rhad ac am ddim i’r ymwelwyr.

  Derwydd Cyf were successful in gaining 50% of their project costs towards creating the viewing area, providing digital and educational screens so that visitors can see the process of egg production and how the farmers produce our food and how they work. This facility would be free of charge to all visitors.

  Hyd 21 / Oct 21

  £33,269.00

  A D Welding

  Periannau ac offer ar gyfer y busnes weldio

  Machinery and equipment for the welding business

  Bu A D Welding yn llwyddiannus i sicrhau £9609.75 ar gyfer prynu peiriannau ac offer ar gyfer y busnes cychwynol yma fydd yn darparu gwasanaeth amrhisiadwy i fusnesau gweldig eraill, gan obeithio ymhen 3 mlynedd y bydd yn gallu cyflogi rhywun i’w helpu.

  A D Welding was successful in securing £9,609.75 in order to purchase machinery and equipment necessary for this start up business to commence providing an invaluable service to other rural businesses, hoping in 3 years to be able to employ a member of staff to help him.

  Hyd 21 / Oct 21

  £9,609.75

  Dovecote Brewery

  Peiriant canio cwrw ar gyfer busnes Bragdy

  Canning machine for Brewery business

  Roedd Dovecote Brewery yn llwyddiannus trwy sicrhau grant ar gyfer buddsoddi mewn peiriant canio cwrw. Roedd angen hyn arnynt oherwydd gorfu iddynt daflu casgenni lawer o gwrw yn ystod y cyfnod clo. Bydd y peiriant canio newydd yn agor y farchnad iddynt ar gyfer gwerthu eu cwrw artisan.

  Dovecote Brewery was successful in securing a grant for investment in a canning machine. They needed this because they had to throw lots of barrels of beer during the lockdown. The new canning machine will open up the market for them to sell their artisan beers.

  Hyd 21 / Oct 21

  £8,995.00

  Llaethdy Llwyn Banc / Llwyn Banc Dairy

  Peiriant Gwerthu

  Vending Machine

  Bu Llaethdy Llwyn Banc yn llwyddiannus i sircrhau arian i brynu peiriant gwerthu llaeth ac ystytlaeth o adeilad ar y fferm gan ddefnyddio llaeth sy’n cael ei gynhyrchu ganddyn nhw yn Llwyn Banc.

  Llwyn Banc Dairy was successful in securing funding to purchase a vending machine to sell milk and milkshakes which will be set up in a building on the farm using milk produced by them at Llwyn Banc Dairy.

  Hyd 21 / Oct 21

  £10,000.00

  Briwsion Brys

  Offer Coginio

   

  Catering equipment

  Cafodd Brwision Brys arian ar gyfer prynu offer coginio masnachol ar gyfer busnes newydd fydd yn sefydlu ym Mhentrefoelas. Byd hyn yn sirchau swydd llawn amser ar gyfer yr ymgeisydd.

  Briwsion Brys were awarded a grant to purchase commercial catering equipment for a new business establishing in Pentrefoelas. This will provide a full time job for the candidate.

  Hyd 21 / Oct 21

  £3,135.00

  Snowdonia Goat Company

  Blwch oeri masnachol cludadwy a generator

   

  Transportable commercial cold storage and Generator

  Llwyddodd Snowdonia Goat Company sirchau grant ar gyfer prynu blwch oeri masnachol cludadwy ar gyfer eu busnes. Bydd hyn yn eu galluogi i ddanfon eu cynnyrch - llaeth, caws a chig gafr i siopau a mannau fydd yn gwerthu eu cynnyrch. Yn ogystal ar gais yr arolygydd llaeth cawsant arian i brynu generator, fydd yn hanfodol os y bydd toriad yn y trydan.

  Snowdonia Goat Company secured grant aid for the purchase of a commercial portable cooling box for their business. This will allow them to deliver their milk, cheese and goat meat to shops and outlets. In addition, at the request of the dairy inspector, they received funding to purchase a generator, which will be essential in the event of a power cut.

  Hyd 21 / Oct 21

  £8,057.25

  Angel Feathers Ltd

  Still ar gyfer cynhyrchu Gin a golchwr potel

   

  Still for Gin production and bottle washer

  Llwyddodd Angel Feathers i sirchau grant ar gyfer prynu Still er mwyn gallu distyllu Gin Moel Famau fy’n ychwanegu at eu ystod presenol o wiriodydd.   Yn ogystal roedd angen golchwr poteli arnynt ar gyfer y cynhyrchu. Byddant hefyd yn gweithio gyda Hospis Sant Cyndeyrn i greu Gin er mwyn cefnogi’r Hospis.

  Angel Feathers was successful in securing a grant for the purchase of Still to distil Moel Famau Gin adding to their current range of drinks. They also needed a bottle washer for the production. They will also work with St Kentigern Hospice to create a Gin to support the Hospice

  Hyd 21 / Oct 21

  £5,245.00

  Wernog Wood

  Classic Wide Wood-Mizer Sawmill

  Bydd yr arian a dderbyniodd Wernog Wood yn mynd tuag at brynnu Classic Wide Wood-Mizer Sawmill. Maent yn rhedeg cyrisau ar y safle a bydd yr offer newydd yn eu galluogi i ddefnyddio y coed sydd ar ei tir ar gyfer hyn, gan droi y coed yn gadeiriau neu gyllill a ffyrc ymysg pethau eraill.

  The money received by Wernog Wood will go towards the purchase of Classic Wide Wood-Mizer Sawmill. They run courses on site and the new equipment will allow them to use the trees on their land for this, turning the trees into chairs, knives, forks and other items.

  Hyd 21 / Oct 21

  £9,326.00

  I & C Williams

  Podiau Glampio a Rheoli Coetir

  Glampin Pods and Woodland Management

  Llwyddodd I & C Williams i dderbyn 50% o gost y prosiect ar gyfer arall gyfeirio a chychwyn busnes newydd trwy osod Podiau Gampio fydd yn cynnig unedau hunangynhwysol ac yn elwa o ardaloedd dec arnofio preifat yn ogystal a rheoli’r coetir ar y fferm.

  I & C Williams were successful in being awarded 50% of the project cost for a farm diversification and setting up a new business by installing Glamping Pods which will offer self-contained units and benefit from private floating deck areas and also managing the woodland on the farm.

  Hyd 21 / Oct 21

  £15,843.77

  Coffi Eryri

  Rhostiwr newydd

  New Roaster

  Bu i Coffi Eryri fod yn llwyddiannus i ennill grant er mwyn cael rhostiwr newydd ar gyfer y busnes. Bydd hyn yn galluogi’r busnes i ehanghu yn sylweddol a chreu swyddi newydd.

  Coffi Eryri was successful in being awarded a grant to acquire a new roaster for the business. This will enable the business to expand significantly and create new jobs.

  Hyd 21 / Oct 21

  £20,507.20

  Gwinllan y Dyffryn / Vale Vineyard

  Gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr i’r winllan

  Improving facilities for visitors to the vineyard

  Bu Gwinllan y Dyffryn yn llwyddiannus gyda’i cais ar gyfer uwchraddio cyfleusterau ymwelwyr i’r winllan, er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr a’u galluogi i gynnal ‘Taste tasing’ yno. Bydd hefyd gyfleoedd i wirfoddoli i hel y grawnwin.

  Vale Vineyard was successful in its bid for upgrading visitor facilities to the vineyard, to enhance the visitor experience and enable it to host 'Taste tasing'. There will also be opportunities to volunteer to collect the grapes.

  Hyd 21 / Oct 21

  £15,482.10

  Serekinti Ltd

  Datblygu Caffi ac Ardal Gymunedol o fewn yr adeilad

  Develop a café and Community Area within the building

  Llwyddodd Serekinti dderbyn 50% o’r swm ar gyfer y prosiect o adnewyddu a datblygu Caffi ac Arfal Gymunedol o fewn adeilad hanesyddol yn Ninbych.   Bydd hyn yn arwain i greu sawl swydd newydd.

  Serekinti received 50% of the sum for the project of renovating and developing a Community Café and Community Area within a historic building in Denbigh. This will lead to the creation of several new jobs.

  Hyd 21 / Oct 21

  £35,000.00

   

 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Clwb Pel-droed Ieuenctid Llanrwst

  Prynu / Purchase Ride-on lawn Tractor

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £5,599.00

  Cyngor Cymuned Llanferres Community Council

  Datblygu’r parc chwarae a’r berllan / Development of the Park and Orchard area

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £18,476.00

  Neuadd y Plwyf Llannefydd Parish Hall

  Adnewyddu’r neuadd / Refurbishment of the hall

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £105,858.14

  Clwb Pel-droed Tref Dinbych / Denbigh Town Football Club

  Gosod system ddraenio a gosod arwyneb chwarae glaswellt yn ei le / Installation of Drainage system and replacement of grass playing surface

  Rhag – 20 / Dec -20

  £79,877.31

  Y Ty Gwyrdd Ltd

  Siop diwastraff, gweithy, caffi / Zero waste shop, workshop and café

  Rhag – 20 / Dec –20

  £6,352.00

  Baby Basics Dyffryn Clwyd

  Nwyddau anghenrheidiol i famau beichiog / Essential goods for expectant mothers

  Maw -21 / Mar -21

  £9,867.30

  Grwp Adfer Cloc Rhuthun / Ruthin Clock Restoration Committee

  Cam 1 gwaith adfer y cloc / Restoration of the clock Phase 1

  Maw – 21 / Mar - 21

  £3,753.02

  OPRA Cymru

  Opera I Blant / Children’s Opera – March ap Meirchion

  Maw – 21 / Mar - 21

  £3,800.00

  Clwb Rygbi Dinbych / Denbigh Rugby Club

  Cam 2 – Llifoleadau y cae hyfforddi / Phase 2 – training pitch floodlights

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,500.00

  Ruthin Artisan Markets CIC

  Market Gazebos

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,899.33

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion Football Club

  Offer I’r clwb / Equipment

  Maw – 21 / Mar – 21

  £4,891.15

  Grwp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd / Clwydian Range Food & Drink Group

  ACE Bwyd a Diod / ACE Food and Drink

  Maw – 21 / Mar -21

  £24,000.00

  Ysgol Bro Gwydir

  Offer antur ardal tu allan / Outdoor adventure course

  Maw – 21 / Mar - 21

  £10,000.00

  Clwb Nofio Rhuthun / Ruthin Swimming Club

  Adnewyddu bblociau deifio / Replacement of diving blocks

  Maw – 21 / Mar – 21

  £4,888.80

  Canolfan Gymunedol Llanbedr Dyffryn Clwyd Village Hall

  Adnewyddu y system wresogi / Replacement of Heating System

  Maw – 21 / Mar – 21

  £6,736.00

  Gŵyl Ddramâu’r Odyn

  Dramau newydd i’w gŵyl leol / New Drama’s for the local festival

  Maw – 21 / Mar – 21

  £6,020.00

  Cymdeithas Hanes Llandyrnog & Llangwyfan History Society

  Cysylltu ein gorffenol gyda’n presenol / Connecting our past to our present

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,509.40

  Clwb Pel-droed Rhuthun / Ruthin Town Football Club

  Llifoleadau / Floodlights

  Maw – 21 / Mar – 21

  £98,057.15

  Nerth dy Ben Cyfres o bodlediadau / Series of podcasts

  Gorff – 21 / July – 21

  £9,780.00
  Cadwrch Curiadau / Keep the Beats Defibrillators – Llyn Brenig, Llyn Alwen, Cyffylliog, Bontuchel a Llanrhaeadr Gorff – 21 / July – 21 £12,384.60

  The Denbigh Workshop

  Ysgol haf Celfyddydau I bawb / ARTS for all summer school Gorff – 21 / July – 21

  £6,000.00

  Drosi Bikes Beicio bob dydd / Everyday cycle Gorff – 21 / July – 21 £7,094.99
  Gwyl Rhuthun Offer prosiect cynaliadwyedd / Equipment for their sustainability project Gorff – 21 / July – 21 £9,977.78
  Ruthin Panto Society Microffonau / Microphones Gorff – 21 / July – 21 £9,935.61
  Ty Gobaith Gweithiwr allweddol I gefnogi teuluoedd / Key worker to support families Gorff – 21 / July – 21 £9,954.00
  Ysgol Dyffryn Conwy Swyddog Digidol Cymunedol – Y Dyfodol Digidol / Community Digital Officer – The digital future Gorff – 21 / July – 21 £70,658.59
  Denbigh Cricket Club Rhwydi a gorchuddion / Nets and covers Gorff – 21 / July – 21 £18,768.00
  Golygfa Gwydyr Pwmp gwresogi ‘Air Source’ / Air source heat pump Gorff – 21 / July – 21 £3,000.00
  Cylch Meithrin Llandderfel a Sarnau Datblygu ardal tu allan a thaflunydd / Develop the outside area and projector

  Gorff – 21 / July – 21

  £8,414.41
 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cofid-19 Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Llangollen Town Council

  Banc Bwyd / Foodbank

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £5,000.00

  G2G CIC

  Argraffu 3D PPE / PPE  3D printing

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £2,788.00

  S Denbs Community Partnership

  Menter cefnofi’r gymuned / Community support initiative

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,940.00

  Hope House / Ty Gobaith

  Blanced cwtch i blant / Child Cuddle Blanket

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £5,000.00

  Welsh Hearts

  Defibrillators

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £5,000.00

  Denbigh Forget me not

  PPE a deunyddiau hanfodol / PPE & essentials

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,980.00

  Antur Cae Cymro Village Association

  Cefnogaeth gymunedol / Community support

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,550.00

  Llandegla Community Shop

  Cefnogaeth gymunedol / Community support

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,815.60

  Shelter Cymru

  Cefnogi’r gymuned di-gartref / Supporting homeless community

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £3,000.00

  Denbigh Youth Project

  Cefnogaeth 1 i 1 a bwyd / 1-2-1 support & food

  Mai – 20 / May - 20

  £1,860.00

  Ysgol Dyffryn Conwy

  PPE ar gyfer mudiadau lleol a chymunedol / PPE for local community settings

  Mai – 20 / May - 20

  £1,400.00

  Tenovus

  Cefnogaeth Covid-19 I’r rhai sydd yn dioddef o gancr / Covid 19 support for cancer sufferers

  Meh – 20 / June - 20

  £5,000.00

  Homestart Cymru Denbighshire

  Cefnogaeth covid – 19 / Covid – 19 Support

  Hyd – 20 / Oct - 20

  £5,000.00

  St Kentigern

  Till newydd i 2 siop / Tills for 2 shops

  Hyd – 20 / Oct - 20

  £5,000.00

  Menter Bro Cernyw

  Deunyddiau glanhau / Cleaning products

  Hyd – 20 / Oct - 20

  £483.00

  Llandegla Café

  Byrddau, cadeiriau a pheintio / Tables, Chairs, Painting

  Tach – 20 / Nov - 20

  £4,990.00

  Antur Cae Cymro

  Pabell fawr, gwres a gwisg / Marquee, heating, uniform

  Tach - 20 / Nov - 20

  £5,000.00

  Capel Saron

  Arwyddion / Signs

  Tach – 20 / Nov - 20

  £144.00

  Cylch Meithrin Clocaenog

  Costau cynnal yn y lleoliad dros dro / Running Costs in the provisional setting

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £1,275.00

  Canolfan Uwchaled

  Deunyddiau glanhau / Cleaning materials

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £2,103.09

  Ymlaen Rhuthun

  Cyngerdd rhithiol – lles / Wellbeing concert - virtual

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £1,900.00

  Deafblind

  Prosiect ‘paid a rhoi’r ffon I lawr / Don’t Hang up project

  Chwef – 21 / Feb – 21

  £5,000.00

  Ysgol Dyffryn Ial Datblygu ardal tu allan / Outside area development Mai – 21 / May - 21 £5,000.00
  Canolfan Dewi Sant Eryrys Ffenestri i awyru’r ganolfan / Windows for ventilation  Meh – 21 / June - 21 £3,846.00
  Youth Shedz Gweithdai ysgrifennu creadigol / Creative writing workshops Meh – 21 / June - 21 £4,800.00
  Ysgol Bro Cernyw Datblygu ardal tu allan / Outside area development Gorff – 21 / Jul - 21 £1,230.00
  Corwen Town Council Gweithdai lles I’r henoed / Elderly wellbeing workshops Gorff – 21 / Jul - 21 £2,460.00

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397