Canolfan Addysg Bro Aled

Sefydlwyd Pwyllgor Rheoli Canolfan Addysg Bro Aled pan agorwyd y Ganolfan yn 1967 i drefnu a rhedeg ochr gymunedol y Ganolfan.

Y sialens oedd ceisio ateb gofynion y gwahanol gymdeithasau sydd yn defnyddio y Ganolfan. Yr oedd yr Ysgol Feithrin angen mwy o le ac arbed clirio yn llwyr wedi pob sesiwn . Penderfynwyd ehangu ystafell a  chael cyfleusterau addas i blant meithrin a chreu ystafell o faint sylweddol at ddefnydd y gymuned a’r Ysgol Feithrin.

Gan ei fod yn brosiect gweddol fawr rhaid oedd cael caniatad y Cyngor Sir a chynllunwyd y datblygiad mewn dwy ran.

 Rhan 1 oedd addasu yr ystafell trwy osod toiledau addas i blant bach ac agor mynedfa i fynd allan yn syth i’r ardal chwarae allanol.

Rhan 2 oedd codi estyniad newydd i’r ystafell.

Cwblhawyd y gwaith mewn ychydig tros flwyddyn trwy gydweithrediad sefydliadau lleol a chefnogaeth grantiau sylweddol.

Y mae yr adnodd newydd wedi creu cryn argraff ar yr holl ddefnyddwyr ac wedi creu Canolfan y gallwn ymfalchio yn yr hyn y mae yn gynnig i gymuned Bro Aled ac ehangach.

Cafwyd cymorth gan Gronfa Y Loteri, Cronfa Melinau Gwynt Brenig ar gyfer rhan 1 a chwta £60,000 trwy CVSC gan gronfa Melin Wynt Clocaenog ar gyfer rhan 2 yn ogystal a chronfeydd lleol.

Sicrhawyd y gefogaeth trwy godi ffôn a thrafod eu dymuniad i wneud cais gyda’r swyddogion grant cyn ei anfon i’w ystyried. Arbedodd hyn lawer o amser a chafwyd arweiniad a chefnogaeth gan y rhai sydd yn gweinyddu y grantiau.

"Heb gefnogaeth CGGC ni fuasai gobaith  i ni gwblhau ein prosiect.

Y mae eu profiad yn y maes yn hynod bwysig ac y mae manteisio ar eu harbenigrwydd a chefnogaeth yn hwyluso y gwaith yn ddirfawr.  Y mae y Swyddog Grantiau ymhob achos i’w canmol am rannu ein gweledigaeth a sicrhau llwyddiant.

Y mae bod yn rhan o’r tîm fu yn gyfrifol am y datblygiad cyffrous yma ym Mro Aled wedi bod yn fraint ac o weld atgyfnerthu  yr ysbryd cymunedol yn y fro wedi cofid yn rhoi gobaith i’n dyfodol."

– Alwyn Williams, Aelod o'r pwyllgor rheoli

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397