Deall eich profiad o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol yn brosiect partneriaeth ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a phartneriaid trydydd sector.

Diben y Rhaglen Trawsnewid Cymunedau yw cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofal integredig Iechyd a Cymdeithasol Cymunedol.

Y weledigaeth yw creu model integredig o iechyd a gofal cymdeithasol yn seiliedig ar leoliad i ddarparu gwasanaethau di-dor i bobl Conwy a Sir Ddinbych.

Mae partneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghonwy a Sir Ddinbych - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Dinbych, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gofal Cychwynnol a'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol eisiau clywed am eich profiad o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gan weithio gyda'n gilydd, rydym am sicrhau bod yr holl breswylwyr yn cael y gefnogaeth orau bosibl i aros yn iach a byw bywydau iachach am gyfnod hirach. Er mwyn ein helpu i ddeall sut y gallwn wneud hyn, byddwn yn cynnal deuddeg gweithdy rhithwir yn gofyn i bobl am eu barn am sut rydym yn gweithio gyda'n gilydd.

Os hoffech chi ymuno â gweithdy penodol, byddem yn gwerthfawrogi clywed eich barn a'ch profiadau.

Cofiwch ddarllen y rhybudd preifatrwydd ar y ffurflen gofrestru.

Bydd pob gweithdy trwy Zoom a bydd yn para am 90 munud.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 575354

18 Mai 2021

 • 10.30-12.00: Oedolion ag Anabledd Dysgu ac Archwiliad Iechyd - rydym am ddeall yn well eich profiad o sut y gall iechyd a gofal cymdeithasol ei gwneud hi'n haws i chi fynd i'ch archwiliad iechyd blynyddol.

 

 • 2.00-3.30: Os ydych wedi derbyn gofal diwedd oes cyn y pandemig naill ai'n bersonol neu fel tyst, sy'n debygol o fod gan ofalwyr a / neu anwyliaid, hoffem annog eich cyfranogiad. Mae Gofal Lliniarol / Diwedd Oes yn aml yn cynnwys nifer o wahanol bobl yn gweithio gyda'i gilydd, gan gynnwys y meddyg teulu, nyrsys cymunedol, gweithwyr gofal cymdeithasol, staff cartrefi gofal neu ofalwyr. Edrychir ar Covid 19, a gafodd effaith ddinistriol ar ofal diwedd oes, mewn man arall felly nid hwn fydd canolbwynt y gweithdy yma.

 

19 Mai 2021

 • 10.30 - 12.00: Heriau Iechyd Meddwl a gwasanaethau cefnogaeth - a ydych chi'n oedolyn (18+) sydd â phrofiad personol o heriau / problemau iechyd meddwl dros y tair blynedd diwethaf neu ai chi yw'r gofalwr / perthynas / ffrind i rywun sydd â phrofifad? Hoffem siarad â chi i ddeall yn well eich/eu profiad o fod angen help a / neu gefnogaeth gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

 

 • 2.00-3.30: Profiad Ymadawyr Gofal o Iechyd a Gofal Cymdeithasol - ydych chi wedi gadael gofal yn ystod y tair blynedd diwethaf? Os felly, hoffem siarad â chi i ddeall eich profiad ers gadael gofal am wasanaethau a / neu gefnogaeth gan iechyd a gofal cymdeithasol.

 

20 Mai 2021

 • 10.30-12.00: Cleifion Iechyd Meddwl fel claf mewnol a phontio i gymorth yn y gymuned - a ydych wedi bod yn yr ysbyty yn ystod y tair blynedd diwethaf oherwydd eich iechyd meddwl? Os oes gennych chi a / neu os ydych chi'n ofalwr / perthynas rhywun sydd wedi, hoffem siarad â chi i ddeall eich profiad o sut y gwnaeth iechyd a gofal cymdeithasol weithio gyda'i gilydd yn dilyn eich rhyddhau neu drosglwyddo o leoliad iechyd meddwl cleifion mewnol i'r gymuned.


25 Mai 2021

 • 10.30-12.00: Ydych chi'n berson ifanc (18+) ag 'anghenion cymhleth' sydd wedi bod trwy gyfnod pontio (symud) wedi'i gynllunio o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a ddarparwyd ar gyfer plant a phobl ifanc i wasanaethau a ddarparwyd ar gyfer oedolion yn ystod y tair blynedd diwethaf? Neu ai chi yw rhiant / gwarcheidwad / gofalwr / rhywun sydd wedi? Hoffem siarad â chi i ddeall yn well eich/eu profiad o sut roedd iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda'i gilydd. Efallai bod pobl ag anghenion cymhleth wedi cael diagnosis o salwch, anabledd neu nam synhwyraidd o'u genedigaeth neu o ganlyniad i salwch neu anaf ac efallai y bydd angen llawer o gymorth ychwanegol arnynt bob dydd.

 

 • 16.00-17.30: Ydych chi'n blentyn neu'n berson ifanc (o dan 18) sydd wedi cael profiad personol o heriau / problemau iechyd meddwl dros y tair blynedd diwethaf ac wedi ceisio cymorth, cefnogaeth a / neu wasanaethau gan ofal iechyd a / neu gymdeithasol. Os ydych chi'n perthyn i'r grŵp hwn, neu os ydych chi'n ofalwr / ffrind / teulu rhywun sy'n gwneud hynny, yna hoffem i chi gymryd rhan.

Aildrefnwyd y gweithdai canlynol, mae dyddiadau newydd i'w cadarnhau. Cofrestrwch eich diddordeb a byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau dyddiadau ac amseroedd.

 • Pobl Hŷn, Iechyd Meddwl a Gwybyddiaeth - a ydych chi'n berson hŷn neu'n ofalwr / perthynas i rywun sydd efo profiad heriau cof neu iechyd meddwl (gan gynnwys dementia) yn ddiweddarach mewn bywyd? Hoffem siarad â chi i ddeall eich/eu profiad o gael cefnogaeth a / neu wasanaethau gan iechyd a gofal cymdeithasol.
 • A ydych chi wedi cael cefnogaeth gan Dîm Adnoddau Cymuned (CRT) neu a ydych chi'n ofalwr / perthynas rhywun sydd wedi? Hoffem i chi gymryd rhan yn y gweithdy hwn i ddeall yn well eich profiad o sut roedd iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda'i gilydd. Mae Timau Adnoddau Cymuned yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion a sefydliadau gwirfoddol. Mae'r timau'n gweithio'n agos gyda meddygon teulu, teuluoedd a gofalwyr i helpu pobl sydd ag anghenion gofal a chefnogaeth i aros gartref.
 • Os oes gennych gyflwr anadlol neu os ydych chi'n ofalwr / perthynas i rywun sy'n gwneud hynny, hoffem i chi gymryd rhan i ddeall yn well eich/eu profiad o fod angen help a / neu gefnogaeth gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae cyflyrau anadlol cronig yn effeithio ar lwybrau anadlu a strwythurau eraill yr ysgyfaint. Rhai o'r rhai mwyaf cyffredin yw clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), asthma, afiechydon galwedigaethol yr ysgyfaint a gorbwysedd yr ysgyfaint.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397