Mae angen eich adborth ar CGGC!!

Mae CVSC eisiau clywed gennych chi! 

Mae Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy yn cynnal nifer o brosiectau lle rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â'n grŵp ymgysylltu â dinasyddion. 

Byddwn yn defnyddio nifer o wahanol ddulliau i gasglu'r wybodaeth gan gynnwys arolygon, cyfweliadau unigol a grŵp yn ogystal â sesiynau gwrando. 

Ar hyn o bryd, ni fyddem yn cynnal sesiynau corfforol i gasglu'r data, ond bydd gennym nifer o ffyrdd i bobl ryngweithio gan gynnwys ar-lein, dros y ffôn a thrwy'r post. 

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle i'ch lleisiau gael eu clywed ac i helpu i lywio newidiadau a gwelliannau i wasanaethau lleol. 

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,  

Hoffai Cefnogaeth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy siarad ag unigolion o'r grwpiau canlynol i glywed am sut mae Covid-19 wedi effeithio arnoch chi dros y flwyddyn ddiwethaf, sut rydych chi'n meddwl bod y cyngor wedi addasu ei gwasanaethau i'ch cefnogi a'ch helpu chi, a beth sydd bwysicaf i chi dros y misoedd a blynyddoedd nesaf. 

 • Pobl hŷn ag anghenion canolig / uchel sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain. 
 • Pobl ag anableddau corfforol 
 • Pobl ag anghenion iechyd meddwl 
 • Pobl ifanc 
 • Gofalwyr ifanc 
 • Rhieni a Gofalwyr 
 • Rhieni / Gofalwyr sy'n delio â chamddefnyddio sylweddau 
 • Rhieni / Gofalwyr sy'n delio â cham-drin domestig 
 • Rhieni / Gofalwyr ag iechyd meddwl gwael 
 • Teuluoedd â phlant ifanc 
 • Poblâ nodweddion gwarchodedig e.e. cymunedau BME a LGBT. 

Rydym hefyd yn chwilio am bobl sy'n byw yn Conwy sydd wedi defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan BCUHB, CCBC a / neu'r trydydd sector i helpu i lywio penderfyniadau ar wella gwasanaeth mwy integredig sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. 

Hoffai CVSC glywed eich profiadau a'ch straeon o ddefnyddio gwasanaethau gan BCUHB, CBSC a'r trydydd sector. Hoffem hefyd glywed gan deuluoedd a gofalwyr y rhai sy'n derbyn y gwasanaeth hwn, yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio yn y trydydd sector. 

Gallwch chi gofrestru i gymryd rhan yn yr ymchwil trwy ddilyn y ddolen hon https://www.surveymonkey.co.uk/r/5JL2TSZ neu gysylltu ag Elgan Owen ar 01492 523844 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397