Cynulliad Dinasyddion

Rhaglen Trawsnewid Cymunedol

Mae Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol yn brosiect partneriaeth ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a phartneriaid trydydd sector.

Diben y Rhaglen Trawsnewid Cymunedau yw cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofal integredig Iechyd a Cymdeithasol Cymunedol.

Y weledigaeth yw creu model integredig o iechyd a gofal cymdeithasol yn seiliedig ar leoliad i ddarparu gwasanaethau di-dor i bobl Conwy a Sir Ddinbych.

Cynulliad Dinasyddion Conwy a Sir Ddinbych

Mae’r sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghonwy a Sir Ddinbych wedi ymrwymo i weithio gyda dinasyddion lleol i siapio gwasanaethau. Rydym eisiau sicrhau fod pobl sy’n derbyn ein gofal a’n cefnogaeth yn cael y profiad gorau posibl.

I’n helpu ni i wneud hyn rydym yn creu cynulliad o ddinasyddion i’n hysbysu ynglŷn â sut y gall ein sefydliadau gydweithio’n agosach i gefnogi pobl yn fwy effeithiol.

Beth yw Cynulliad Dinasyddion?

Mae cynulliad dinasyddion yn grŵp o bobl sy’n cael eu hel at ei gilydd i drafod achos neu broblem a dod i ganlyniad am yr hyn y credant y dylai ddigwydd. Mae’n ffordd o roi llais i bobl leol drwy ddod â nhw’n nes i’r broblem neu bwnc.

Mae Cynulliad Dinasyddion yn cynnwys dinasyddion (pobl sy’n gallu adlewyrchu’r boblogaeth ehangach), tystion ‘sy’n arbenigwyr’ (pobl sy’n gwybod ac yn gallu egluro’r pwnc neu achos) a hwyluswyr/trefnwyr.  

Cliciwch yma i gael y fersiwn hawdd ei darllen.

Sut y bydd hyn yn gweithio yng Nghonwy a Sir Ddinbych?

Byddem yn gofyn i bobol sut y gall gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gydweithio’n agosach i ddarparu gofal a chefnogaeth fwy unedig. Byddwn yn gwneud hyn drwy gynnal pedwar o gyfarfodydd Cynulliad Dinasyddion ar-lein. Bydd pob sesiwn yn para o leiaf dwy awr.

Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu harwain gan hwylusydd, a’u rôl yw gwneud yn siŵr eich bod yn teimlo’n gyfforddus a bod eraill yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud. Byddwch yn clywed gan amryw o bobl ar y pwnc hwn ac yn cael eich annog i ofyn cwestiynau ac i drafod yr achosion mewn manylder. Y nod yw cyfathrebu’r argymhellion gyda phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghonwy a Sir Ddinbych a fydd yn penderfynu ar y cam nesaf.

Beth fydda ni’n wneud efo’r adborth?

Rydym am ddefnyddio'r adborth a ddarperir gan aelodau'r cynulliad i lywio sut y gallwn ddatblygu gwasanaethau i sicrhau eu bod yn cyfarch anghenion trigolion lleol.

Sut y gallaf i gymryd rhan?

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o ddiddordeb oedd 28/05/21. 

Byddwch angen gallu mynychu pob un o’r pedwar cyfarfod ar-lein, a bydd pob cyfarfod yn ddim mwy na 2 awr o hyd. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn ystod Mehefin, Gorffennaf a Awst 2021.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth gennych i ddewis hapsampl o 12-18 o bobl. Bydd y bobl yma yn rhan o’r boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu ar draws Conwy a Sir Ddinbych.

Byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw ofynion hygyrchedd sydd gennych. Mae hynny’n cynnwys darparu deunyddiau yn y Gymraeg, Hawdd Ei Ddeall neu brint bras, a chyfieithu ar y pryd Cymraeg/Saesneg a Iaith Arwyddion Prydain. Bydd costau gofalu ychwanegol fel cost gyfradd fesul awr am ofalwr, gweithiwr cefnogi, Cymhorthydd Personol (CP) neu weithiwr proffesiynol arall i’ch cefnogi chi neu blentyn/person ifanc yn cael ei ad-dalu, pan fydd hynny’n angenrheidiol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

01492 575354

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397