Partneriaeth

Gwybodaeth Partneriaeth

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r sector gwirfoddol yn gwneud cyfraniad sylweddol at wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gyflenwi gwasanaethau statudol drwy bontio bylchau mewn gwasanaethau a chynnig cefnogaeth i ddarparu gwasanaeth llyfn.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried y sector yn bartner allweddol yn y gwaith o ddarparu’r polisi iechyd a lles, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y weledigaeth newydd ar gyfer y GIG yng Nghymru, lle mae pobl leol yn ganolog.

Mae gan CGGC ddau swyddog sy’n ymwneud â’r Trydydd Sector, y Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau bod darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy mor gryf ac unedig â phosibl. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn grwpiau llywio datblygu a chynnal Rhwydwaith traws-sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rheolaidd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Cyswllt Partneriaeth

Mae swyddogaeth Cyswllt Partneriaeth CGGC yn darparu gwasanaeth cynghori, ymgynghori a gwybodaeth ar ran y sector gwirfoddol yng Nghonwy.

Mae’r gwasanaeth yn gyswllt rhwng Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Llywodraeth Leol a chyrff gwirfoddol. Ei nod yw hyrwyddo, hwyluso a chefnogi agenda’r partneriaethau.

Mae gweithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol yn ymdrin â nifer o wahanol feysydd;

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  • Datblygiad Economaidd

  • Trosedd ac Anrhefn

  • Dysgu Gydol Oes

  • Gwybodaeth

  • Plant a Phobl Ifanc

  • Datblygu Cymunedol

Gwerth Cymdeithasol

Mae prosiect Gwerth Cymdeithasol Cymru yn cael ei arwain gan Mantell Gwynedd ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol eraill Gogledd Cymru - AVOW, FLVC, Medrwn Môn, CVSC a DVSC i gefnogi sefydliadau’r trydydd sector i ymgorffori gwerth cymdeithasol yn eu sefydliadau a phenderfynu sut gall data gwerth cymdeithasol fod yn sail i’w penderfyniadau. Hefyd cefnogodd y prosiect 25 o sefydliadau ar eu siwrneiau gwerth cymdeithasol unigol gyda llawer yn cwblhau adroddiad SROI (elw cymdeithasol ar fuddsoddiad) llawn.   

Mae gwaddol cadarn yn cael ei adael o ran sgiliau cynyddol yn y CVC perthnasol, Pecyn Adnoddau i Ymddiriedolwyr a gweminarau gwybodaeth i gefnogi Ymddiriedolwyr a’u sefydliadau i fesur a rheoli eu heffaith a’u gwerth cymdeithasol. Mae cefnogaeth barhaus yn cael ei darparu drwy Rwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru a’r Fforwm Gwerth Cymdeithasol.

Adroddiad Gwerthuso prosiect Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Mantell Gwynedd - https://mantellgwynedd.com/social-value-cymru.html

Cytundeb Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae hwn yn Gytundeb Partneriaeth rhwng Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Chynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol Gogledd Cymru ar ran sefydliadau Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru.

Mae’n darparu fframwaith ar gyfer gwella ymgysylltiad, datblygu nodau ac amcanion a rennir, meithrin parch a dealltwriaeth y naill at y llall a bydd hefyd yn cynorthwyo’r Comisiynydd a phartneriaid y Trydydd Sector i wella ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl Gogledd Cymru.

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Lluoedd Arfog yng Nghonwy a’r Sectorau Gwirfoddol, Addysg ac Iechyd, a chafodd ei lofnodi yn 2014

Nod y Cyfamod yw annog cymunedau lleol i gefnogi’r gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd; hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd ynghylch materion sy’n effeithio ar gymuned y Gwasanaeth a chydnabod a chofio’r aberthau a wnaethpwyd ganddynt.  Mae’r cyrff sy’n cymryd rhan wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Gonwy gymuMae mwy o wybodaeth ar gael ymaned Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr gynaliadwy a bod y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yn diwallu anghenion y gymuned hon. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397