Astudiaeth Achos Ray Barnett

Roedd Ray Barnett yn wirfoddolwr eisoes gyda swyddogaethau mewn gwahanol sefydliadau elusennol a chymunedol gan gynnwys Ambiwlans Sant Ioan, Cymdeithas y Sgowtiaid a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol cyn pandemig Covid-19. Daeth at CGGC i weld a oedd unrhyw gyfleoedd eraill iddo gynorthwyo'r gymuned...

Parhau i Ddarllen

Prom Ally

                                        Fy enw i yw Ally Elouise ac rydw i’n rhedeg sefydliad nid-er-elw o’r enw Prom Ally sy’n cynnig benthyca ffrogiau neu siwtiau prom am ddim i bobl ifanc...

Parhau i Ddarllen

Mike Edwards, NWAMI

Mae fy mhrofiad i wedi bod yn bositif iawn. Ers bod mewn cysylltiad â NWAMI, fe wnes i gysylltu â Sibani Roy a chyfnewid negeseuon e-bost cyn trefnu i gyfarfod. I ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddai fy rôl i’n cynnwys gwaith ymarferol yn dosbarthu bwyd neu bresgripsiynau i bobl agored i niwed. Fel...

Parhau i Ddarllen

Sgrybs O Fae Colwyn A Thu Hwnt

Fe wnaeth Mark Clemson, Ysgrifennydd Siambr Fasnach Colwyn, fel sawl aelod arall o’n cymuned ni, wynebu’r her i gynorthwyo gyda phandemig Covid-19 ac, yn benodol, yr angen mae’n debyg am gyfarpar diogelu personol (PPE). Felly lluniodd ddull wedi’i gydlynu a strwythuredig o weithio a ffurfioli’r grŵp...

Parhau i Ddarllen

Go Local ar Rodfa Penrhyn

Mae Sue wedi bod yn helpu’r bobl yn Llandrillo-yn-rhos sy’n gorfod aros gartref a’i ffrind Rahat yn siop Go Local ar Rodfa Penrhyn. Pan dechreuodd y cyfyngiadau symud, roedd gan Rahat ddigon o fwyd ar gael ond doedd dim cwsmeriaid yn dod i’r siop, ac roedd pobl oedd yn styc gartref yn cael anhawster...

Parhau i Ddarllen

Mae Menter Kind Bay

Mae Menter Kind Bay (KBI) wedi bod yn trefnu casgliad tun wythnosol ar eich stepen drws i helpu i gyflenwi banciau bwyd lleol a'r rhai sydd mewn llety argyfwng - mae hyn yn golygu bod ein gwirfoddolwr Angela yn dewis o leiaf 140 o godau post yr wythnos ar gyfer ein 7 gyrrwr gwirfoddol - mae 5 ohonynt...

Parhau i Ddarllen

Plastic Free Llanfairfechan

Mae Surfers Against Sewage Plastic Free Communities yn fenter gymunedol uchelgeisiol sydd wedi'i llunio i uno a grymuso unigolion, busnesau bach, llywodraeth leol a grwpiau cymunedol i leihau eu hôl troed plastig ar y cyd a diogelu'r amgylchedd gyda'i gilydd. Wedi'i yrru gan wirfoddolwyr lleol ysbrydoledig,...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397