Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Mae’r holl wybodaeth wedi dod o ffynhonnell gyhoeddus. 

Cliciwch ar y Fforwm Ardal ar gyfer y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal honno.  

 
Fforwm Ardal

Pentrefi/Trefi

Canolbarth

Bae Colwyn (yn cynnwys Bae Colwyn, Bae Colwyn Uchaf, Hen Golwyn a Llandrillo-yn-rhos), Llysfaen, Mochdre, Betws yn Rhos

Gogledd

Llandudno (yn cynnwys Bae Penrhyn, Penrhynside, Craig Y Don)

 Dwyrain

Abergele, Bae Cinmel a Thowyn, Llanddulas, Llanfair TH, Llannefydd, Llansannan

De

Betws y Coed, Bro Garmon, Bro Machno, Caerhun, Capel Curig, Cerrigydrudion, Dolgarrog, Dolwyddelan, Eglwysbach, Llanddoged a Maenan, Llanfihangel, Llangernyw, Llangwm, Llanrwst, Pentrefoelas, Trefriw, Ysbyty Ifan

 Gorllewin

Conwy (yn cynnwys Conwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno), Glan Conwy, Henryd, Llanfairfechan, Penmaenmawr

Yn ogystal â’r Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol sy’n cael eu cynnig yng Nghonwy, mae hefyd wasanaethau rhanbarthol a chenedlaethol ar gael o hyd:

Groes Goch Brydeinig Cyfyngiadau Covid-19 newydd yng Nghymru Cynnig Cymorth

Coronavirus support line

COVID Cynnig Cymorth taflen

COVID Cynnig Cymorth gwybodaeth

FForwm Pobl Hŷn

Dyma’r lle i unrhyw sydd dros 50 oed cael cyfarfod i drafod yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw ai cymunedau gan ac i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol yn cyrraedd y sefydliadau priodol a’r Cyngor Sir.

Older Persons Forum cym

Cewch ddweud eich dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi.

 Mae’r Fforymau ar gyfer:

  • Unrhyw un dros hanner cant oed
  • Trafod pethau sy’n effeithio ar eich lles a iechyd
  • Rhannu syniadau a gwybodaeth
  • cael sgwrs gydag eraill yn eich cymuned
  • Gwrando ar siaradwyr gwadd diddorol
  • cael gwybodaeth ar ystod eang o bynciau
  • Cymeryd rhan mewn ymgynhoriadau a gwneud penderfyniadau

Rhedir y Fforymau yn annibynnol gan yr aelodau gyda cymorth gan staff ACNWC. Cefnogir y Fforwm gan y Cyngor Sir lleol fel ffordd o rhannu gwybodaeth gyda pobl hŷn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau are eu cyfer.

Anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gael eich rhoi ar y rhestr wadd ar gyfer y rhai fydd yn bresennol. 

Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth llesiant gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r llinell gymorth llesiant ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol sydd efallai’n teimlo’n bryderus, dan straen neu wedi’i orlethu, neu dim ond angen siarad am bethau ar ôl shifft brysur neu ddiwrnod hir yn y gwaith. Mae’n bwysicach nag erioed inni barhau i edrych ar ôl ein hunain, er mwyn gallu parhau i ofalu am eraill.

Caiff yr holl alwadau eu hateb gan wirfoddolwyr y Samariaid, sydd wedi’u hyfforddi i wrando heb farnu ac i gynnig cymorth emosiynol. Bydd y llinell gymorth ar agor bob dydd rhwng 7am a 11pm, gan gynnig cymorth yn Saesneg. Bydd llinell gymorth Cymraeg hefyd ar gael bob nos rhwng 7pm a 11pm.

Mae’r llinell wedi’i bwriadu i helpu unrhyw un sy’n gweithio yn y GIG neu ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru i brosesu eu profiadau yn ystod cyfnod pan maent yn gweithio o dan bwysau cynyddol ac yn ymaddasu i amgylchiadau anodd. Mae’n canolbwyntio ar greu lle diogel iddynt rannu eu teimladau a siarad am eu profiadau.

Gellir ffonio’r llinell gymorth Saesneg i weithwyr a gwirfoddolwyr y GIG a gofal cymdeithasol yn ddi-dâl, ac mae ar gael bob dydd rhwng 7am ac 11pm ar 08004840555

Gellir ffonio’r llinell gymorth Cymraeg i weithwyr a gwirfoddolwyr y GIG a gofal cymdeithasol yn ddi-dâl, ac mae ar gael bob nos rhwng 7pm ac 11pm ar 08081642777

Neges gan Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru

Rwyf wrth fy modd bod y Samariaid yn gallu darparu gwasanaeth gwrando annibynnol a chyfrinachol i holl weithwyr y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yma i unrhyw aelod o staff y GIG neu wasanaethau gofal cymdeithasol siarad am beth bynnag sy’n eu poeni. Nawr yn fwy nag erioed, mae’n bwysig estyn allan a siarad. Mae’r Samariaid yn deall bod cysylltu ag eraill yn angen dynol sylfaenol.

Rydym ni hefyd yn gofyn i’r cyhoedd barhau i ofalu am y rhai sy’n gofalu amdanoch chi, trwy gysylltu ag unrhyw weithwyr y GIG neu weithwyr gofal cymdeithasol sy’n ffrindiau, yn aelodau o’u teuluoedd neu’n gymdogion iddynt. Gallai sgwrs gyfeillgar, neges neu glust i wrando helpu ar ddiwedd diwrnod gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Liz Williams, y Swyddog Polisi a Chyfathrebu, ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 07483079022

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397