Cymorth Cymunedol


Mae Homeshare UK wedi derbyn tair blynedd o gyllid gan Lywodraeth Cymru i ddod â'r rhaglen Homeshare i Gymru.

Mae Homeshare yn dod â phobl sydd ag ystafell sbâr at rywun sy’n hapus i sgwrsio a chynorthwyo o amgylch y tŷ yn gyfnewid am lety fforddiadwy, cymdeithasol. Mae Homeshare yn helpu i alluogi pobl hŷn i fyw'n well gartref, yn darparu cymorth tai ac yn cadw pobl allan o wasanaethau statudol drwy ddarparu perthynas gynhaliol sy'n cydnabod y cyfraniad mae'r hen a'r ifanc yn ei wneud tuag at les cymdeithasol ei gilydd.


Mae’r holl wybodaeth wedi dod o ffynhonnell gyhoeddus. 

 

 • Cefnogaeth a Llinellau Cymorth

  Yn ogystal â’r Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol sy’n cael eu cynnig yng Nghonwy, mae hefyd wasanaethau rhanbarthol a chenedlaethol ar gael o hyd:

  British Red Cross Covid-19 Support

  Covid Support Line Flyer1024 1            Coronavirus support line

  Rape & Sexual Abuse Support Centre North Wales

  Email Support

  RASASC NW Email Support

  Stand

  Beth am Siarad - Cryfach Gyda'n Gilydd

  Mae Let's Talk Together yn wasanaeth ffôn cyfrinachol ac anfeirniadol gan STAND CIC Gogledd Cymru sy'n cynnig cyfleoedd i siarad ag aelod o Dîm STAND a all gynnig sicrwydd a chefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

  Rydym yn deall, fel gofalwr person ifanc neu oedolyn ag anghenion ychwanegol / anableddau, y gall fod yn heriol ac yn flinedig iawn ar adegau a gall y cyfle i siarad â rhywun sy'n deall helpu i leddfu straen a gorbryder.

  Os yw hyn yn rhywbeth rydych chi'n teimlo y byddech yn elwa ohono, anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu gallwch anfon eich manylion drwy neges destun at 07947259622.

  Wedyn byddwch yn cael cynnig slot amser i aelod o'r tîm eich ffonio chi.

  Sylwch bod rhaid i ni bwysleisio NAD Llinell Gymorth na gwasanaeth cwnsela yw'r gwasanaeth yma - dim ond cyfle i sgwrsio â rhywun sy'n teimlo bod eich lles chi'n bwysig.

 • Gwasanaethu Anabledd

  Mae’r holl wybodaeth wedi dod o ffynhonnell gyhoeddus. 

  Cliciwch ar y Fforwm Ardal ar gyfer y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal honno.

  Stroke Association

  Rebuilding Lives after Stroke

  Untitled

  Vision Support

  Home Visitor Support

  Vision Support are now offering their Home Visiting Service for people with a Vision Impairment in Wrexham, Conway, Flintshire and  Denbighshire.  During the current pandemic situation our Home Visitors are able to offer support through essential visits and telephone support.  The support that we can offer includes:-

  Shopping

  • · Food and essentials
  • · Prescriptions – collect and deliver
  • · Someone to talk to and emotional support
  • · Support with  low vision equipment
  • · Signposting to other services

  Home Visitor Leaflet Final

   

 • Iechyd a Lles y Meddwl

  Mae’r holl wybodaeth wedi dod o ffynhonnell gyhoeddus. 

  Cliciwch ar y Fforwm Ardal ar gyfer y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal honno. 

  Samariad

  Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth llesiant gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.

  Mae’r llinell gymorth llesiant ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol sydd efallai’n teimlo’n bryderus, dan straen neu wedi’i orlethu, neu dim ond angen siarad am bethau ar ôl shifft brysur neu ddiwrnod hir yn y gwaith. Mae’n bwysicach nag erioed inni barhau i edrych ar ôl ein hunain, er mwyn gallu parhau i ofalu am eraill.

  Caiff yr holl alwadau eu hateb gan wirfoddolwyr y Samariaid, sydd wedi’u hyfforddi i wrando heb farnu ac i gynnig cymorth emosiynol. Bydd y llinell gymorth ar agor bob dydd rhwng 7am a 11pm, gan gynnig cymorth yn Saesneg. Bydd llinell gymorth Cymraeg hefyd ar gael bob nos rhwng 7pm a 11pm.

  Mae’r llinell wedi’i bwriadu i helpu unrhyw un sy’n gweithio yn y GIG neu ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru i brosesu eu profiadau yn ystod cyfnod pan maent yn gweithio o dan bwysau cynyddol ac yn ymaddasu i amgylchiadau anodd. Mae’n canolbwyntio ar greu lle diogel iddynt rannu eu teimladau a siarad am eu profiadau.

  Gellir ffonio’r llinell gymorth Saesneg i weithwyr a gwirfoddolwyr y GIG a gofal cymdeithasol yn ddi-dâl, ac mae ar gael bob dydd rhwng 7am ac 11pm ar 08004840555

  Gellir ffonio’r llinell gymorth Cymraeg i weithwyr a gwirfoddolwyr y GIG a gofal cymdeithasol yn ddi-dâl, ac mae ar gael bob nos rhwng 7pm ac 11pm ar 08081642777

  Neges gan Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru

  Rwyf wrth fy modd bod y Samariaid yn gallu darparu gwasanaeth gwrando annibynnol a chyfrinachol i holl weithwyr y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yma i unrhyw aelod o staff y GIG neu wasanaethau gofal cymdeithasol siarad am beth bynnag sy’n eu poeni. Nawr yn fwy nag erioed, mae’n bwysig estyn allan a siarad. Mae’r Samariaid yn deall bod cysylltu ag eraill yn angen dynol sylfaenol.

  Rydym ni hefyd yn gofyn i’r cyhoedd barhau i ofalu am y rhai sy’n gofalu amdanoch chi, trwy gysylltu ag unrhyw weithwyr y GIG neu weithwyr gofal cymdeithasol sy’n ffrindiau, yn aelodau o’u teuluoedd neu’n gymdogion iddynt. Gallai sgwrs gyfeillgar, neges neu glust i wrando helpu ar ddiwedd diwrnod gwaith.

  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Liz Williams, y Swyddog Polisi a Chyfathrebu, ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 07483079022

 • Banciau Bwyd

  Mae’r holl wybodaeth wedi dod o ffynhonnell gyhoeddus. 

  Cliciwch ar y Fforwm Ardal ar gyfer y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal honno. 

 • Cymorth Ariannol

  Mae’r holl wybodaeth wedi dod o ffynhonnell gyhoeddus. 

  Cliciwch ar y Fforwm Ardal ar gyfer y gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardal honno. 

  Gwasanaeth Arian a Phensiynau

  (MAS), Pension Wise a'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS).  Rydym yn sefydliad annibynnol a diduedd ac yn cael ein hariannu gan ardollau o'r diwydiant gwasanaethau ariannol.  Rydym yn rhoi cyfarwyddyd ariannol a phensiynau diduedd, AM DDIM i helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus a'n gweledigaeth yw bod pawb yn cael y gorau o'u harian a'u pensiynau. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bobl ledled y DU gyfarwyddyd a mynediad at yr wybodaeth sydd arnynt ei hangen i wneud penderfyniadau ariannol effeithiol drwy gydol eu hoes. Dyma ddolen i wefan MaPS: www.maps.org.uk

  Hefyd, dyma'r dolenni i wefannau'r Money Advice Service, Pension Wise a'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau ar gyfer y cyhoedd, a fydd yn ddefnyddiol i chi eu gweld rwy'n siŵr. 

  Mae'r Money Advice Service – www.moneyadviceservice.org.uk – yn cynnig canllawiau ar arian, adnoddau a chyfrifianellau i helpu pawb i gael y gorau o'u harian. Mae gwybodaeth a chyfarwyddyd ar gael drwy'r wefan, dros y ffôn, drwy sgwrs ar y we a gwasanaethau WhatsApp.

  Mae Pension Wise – www.pensionwise.gov.uk – yn cynnig cyfarwyddyd diduedd, am ddim drwy apwyntiadau wyneb yn wyneb a thros y ffôn i bobl 50 oed neu hŷn sydd â phensiwn cyfraniad penodol personol neu yn y gweithle ac sydd eisiau gwneud synnwyr o'u hopsiynau wrth iddynt nesáu at ymddeol.

  Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau – www.pensionsadvisoryservice.org.uk – yn cynnig cyfarwyddyd pensiynau diduedd ac am ddim ar bensiynau gweithle a phersonol i bawb drwy ei wefan, ei wasanaethau dros y ffôn a'r adnodd sgwrs ar y we

  Awdurdod Ymddygiad Ariannol

  Mae’r FCA yn gwybod fod y pandemig wedi golygu newid mewn cyflogaeth a chynnydd mewn straen i lawer, ac y gall hyn arwain at fethu gwneud taliadau. Mae mwy o wybodaeth ar gael  ar wefan yr FCA am

  • Benthyciadau a chredyd 
  • Morgeisi 
  • Yswiriant 
  • Sut i reoli eich arian 

  FCA Consumer Leaflet English1024 1            FCA Consumer Leaflet English1024 2

 • Siopa Ar-lein

  Yn ogystal â’r Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol sy’n cael eu cynnig yng Nghonwy, mae hefyd wasanaethau rhanbarthol a chenedlaethol ar gael o hyd:

  Supermarket COVID-19 Response To Help Vulnerable

  • Priority Vulnerable online shopping slots
   • Supermarkets which offer online shopping reserve priority slots for those on their designated vulnerable lists & have protocols for self-isolating customers. Many have also expanded click and collect.
  • Other shopping options
   • In some cases there are other options than online shopping or shopping in store
   • Morrisons
    • Link - “doorstop delivery service”- phone shopping service for anyone self-isolating (free for elderly and vulnerable, discount for students)
    • Link - Scheme to deliver free school meals to children isolating from school (paid by school) – (Wales included)
   • Several supermarkets have linked with other delivery companies to deliver food to customers
    • Morrisons – Amazon, deliveroo,
    • E.g. ALDI – deliveroo
    • Co-op – deliveroo, Zoom (Wales)
    • Waitrose – deliveroo trial
   • Special opening times/ priority in queues
    • Most supermarkets now offer priority access to stores to bypass queues for the elderly, vulnerable and NHS workers (some still offer designated times for those customers but most have been replaced).
   • Volunteer E- cards
    • Nearly all supermarkets offer cards which can be sent to someone else to do shopping. More information is in this file.

  Tesco                  Co-op                Sainsburys              Waitrose             Morrisons              M&S             ASDA

  • Food box delivery
   • A few supermarkets offer essentials boxes delivered contactless to those needing staple supplies.
   • Morrisons - large variety of essential and non-essential boxes ( now includes essential boxes for variety of dietary requirements and also hygiene essential box)
   • ASDA – essential box and box with fruit and veg available
  • Charity support – most supermarkets have donated money or goods to charities, and have food donation boxes in store. Other actions:
   • ASDA – giving small care homes priority delivery ( who would not order enough for wholesalers)
   • Co-op donated £10,000 supplies to students in lockdown areas.
 • Trafnidiaeth

  Yn ogystal â’r Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol sy’n cael eu cynnig yng Nghonwy, mae hefyd wasanaethau rhanbarthol a chenedlaethol ar gael o hyd:

  Non-Emergency Patient Transport

  NEPT

   

 • Pobl Hŷn

  Yn ogystal â’r Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol sy’n cael eu cynnig yng Nghonwy, mae hefyd wasanaethau rhanbarthol a chenedlaethol ar gael o hyd:

  FForwm Pobl Hŷn

  Dyma’r lle i unrhyw sydd dros 50 oed cael cyfarfod i drafod yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw ai cymunedau gan ac i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol yn cyrraedd y sefydliadau priodol a’r Cyngor Sir.Older Persons Forum cym

              Cylchlythyr Fforwm Pobl Hyn #44

              Cylchlythyr Fforwm Pobl Hyn #43

  Cewch ddweud eich dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi.

   Mae’r Fforymau ar gyfer:

  • Unrhyw un dros hanner cant oed
  • Trafod pethau sy’n effeithio ar eich lles a iechyd
  • Rhannu syniadau a gwybodaeth
  • cael sgwrs gydag eraill yn eich cymuned
  • Gwrando ar siaradwyr gwadd diddorol
  • cael gwybodaeth ar ystod eang o bynciau
  • Cymeryd rhan mewn ymgynhoriadau a gwneud penderfyniadau

  Rhedir y Fforymau yn annibynnol gan yr aelodau gyda cymorth gan staff ACNWC. Cefnogir y Fforwm gan y Cyngor Sir lleol fel ffordd o rhannu gwybodaeth gyda pobl hŷn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau are eu cyfer.

  Anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gael eich rhoi ar y rhestr wadd ar gyfer y rhai fydd yn bresennol. 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397